Ouder-/medezeggenschapsraad

De ouderraad is een overlegorgaan tussen ouders, bestuur, directie en docenten. Via deze raad kunnen ouders invloed uitoefenen op de gang van zaken op school.

Binnen de ouderraad vindt uitwisseling van ideeën en aandachts-punten plaats. Ouderraadsleden zijn betrokken en geven ondersteuning bij diverse activiteiten op school. Ook zijn zij vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad. Het reglement van de ouderraad is op school verkrijgbaar.

Hebt u belangstelling voor de Ouderraad?