Ouder-/medezeggenschapsraad

De ouderraad is een overlegorgaan tussen ouders, bestuur, directie en docenten. Via deze raad kunnen ouders invloed uitoefenen op de gang van zaken op school.

Ouderraad Fioretti College Lisse Doel en afspraken

(versie september 2021)

 

 1. Het doel van de Ouderraad

De Ouderraad

De Ouderraad wil de betrokkenheid van ouders en/of verzorgers van leerlingen bij het Fioretti College Lisse bevorderen. De Ouderraad behartigt, in het overleg met de school, de belangen van leerlingen en hun ouders. Om dit te realiseren adviseert en ondersteunt de Ouderraad de directie en de medewerkers van de school. Hierbij staat centraal, het hebben en behouden van een plezierig, open en professioneel leerklimaat voor onze kinderen waarin zij zich ten volle kunnen ontwikkelen.

De Ouderraad is bedoeld om onderwerpen die grotere groepen leerlingen of ouders aangaan, te bespreken. Dit kunnen onderwerpen zijn die de onderlinge sfeer betreffen, bijvoorbeeld de relatie leerlingen-leraren, of juist praktische zaken zoals kluisjes, kosten van studiereizen en schoolboeken. Voor het bespreken van individuele onderwerpen is de Ouderraad niet bedoeld. 

Als ouders behoefte hebben aan een laagdrempelig contact met school over zaken die grotere groepen ouders en leerlingen aangaan, dan kan met de Ouderraad contact worden opgenomen. Als Ouderraad zijn we geïnteresseerd in wat ouders belangrijk vinden en hetgeen ze eventueel nog missen binnen onze school.

Ten einde deze doelstellingen te realiseren organiseert de Ouderraad de volgende activiteiten:

Overleg met de directie

Er vindt periodiek overleg plaats met de directie die informatie geeft aan de Ouderraad over actuele onderwerpen en activiteiten, maar ook over haar langetermijnvisie op het onderwijs en op de school. De Ouderraad overlegt met en adviseert de directie over zaken die voor ouders en leerlingen van belang zijn. 

Uitwisselen van informatie van en naar ouders.

Via de communicatiekanalen (website, nieuwsbrief) van de school worden ouders op de hoogte gehouden van de activiteiten van de Ouderraad. Ouders kunnen altijd via de email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. een beroep doen op de Ouderraad met opmerkingen of vragen. Ook kunnen ouders onderwerpen aandragen voor de agenda van de volgende Ouderraadvergadering. 

Organiseren van en het deelnemen aan activiteiten.

De Ouderraad organiseert thema-avonden voor de ouders. Leden van de Ouderraad zijn aanwezig tijdens deze activiteiten op het Fioretti College Lisse.

 

 1. Afspraken

Leden Ouderraad

 • Ouders en/of verzorgers van leerlingen van de locatie Fioretti College Lisse kunnen lid zijn van de Ouderraad;
 • Er wordt gestreefd naar een Ouderraad bestaande uit 6 tot 10 leden, met een zo goed mogelijke afspiegeling van de verschillende onderwijsrichtingen binnen de school;
 • De Ouderraad kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester (laatste twee kunnen worden gecombineerd);
 • De voorzitter leidt de Ouderraadvergadering;
 • De secretaris stelt de agenda voor de Ouderraadvergadering op in samenspraak met de overige leden en de directie van de school;
 • De voorzitter en secretaris verzorgen samen de reacties op de opmerkingen en vragen van ouders, inclusief mededeling of afhandeling in Ouderraadvergadering;
 • De penningmeester verifieert jaarlijks het budget, bewaakt het budget en verzorgt jaarlijks een financieel overzicht.
 • De overige leden nemen deel aan de Ouderraadvergaderingen en kunnen worden ingezet bij diverse activiteiten. 
 • Het lidmaatschap eindigt indien:
  • Een ouder en/of verzorger geen kinderen meer heeft op het Fioretti College Lisse. De Ouderraad kan met meerderheid van stemmen iemand vragen te blijven, met een maximum van 1 schooljaar;
  • De Ouderraad hiertoe met 2/3 meerderheid besluit.

 

Vergadering

 • Ongeveer 6 keer per jaar wordt er een Ouderraadvergadering gehouden tussen Ouderraad en een lid van de directie;
 • Hierbij kunnen ook ouders met belangstelling voor de Ouderraad aanwezig zijn;
 • Naar aanleiding van specifieke agendapunten kunnen ook anderen uitgenodigd worden om aanwezig te zijn;
 • Het verslag van de vergadering wordt na afloop aan de Ouderraad aan de directie en de oudergeleding van de MR toegestuurd;
 • Het overleg is gericht op consensus. Bij stemming moet minstens de helft van de Ouderraadleden aanwezig zijn. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen (blanco en onthouding van stemming tellen niet mee). 

 

Middelen

 • De school reserveert jaarlijks een bedrag van de vrijwillige Ouderbijdrage voor de Ouderraad. De hoogte van het bedrag wordt bepaald door de directie;
 • De Ouderraad financiert hiervan haar activiteiten. De Ouderraad kan tevens besluiten tot financiering van initiatieven ter bevordering van het onderwijsklimaat of de betrokkenheid van ouders. Hierbij dienen de initiatieven ten goede te komen aan een (grote) groep leerlingen binnen de school en wordt er gestreefd naar een evenredige verdeling van de middelen over de verschillende jaarlagen binnen de school;