Financiën

Wat kost de middelbare school?

Kosten boekenpakket 

De voorgeschreven studieboeken worden beschikbaar gesteld  zonder dat daarvoor een bijdrage moet worden betaald, zonder  vertraging of belemmering. De studieboeken zijn gratis. De school krijgt van het Rijk een vergoeding waaruit de  leermiddelen betaald worden. Dit betekent dat de boeken  het eigendom van de school zijn en blijven. De ouders kunnen  vrijwillig een waarborgsom betalen. Deze dient om schade  aan/verlies van de boeken die in bruikleen zijn te betalen.  Het betalen van de waarborgsom is dus niet verplicht. Niet onder  deze regeling vallen de leermiddelen die meer dan één leerjaar  gebruikt worden, zoals atlassen, woordenboeken, antwoordboekjes  wiskunde e.d. Deze leermiddelen worden door de ouders en de  leerling zelf aangsechaft aan het begin van het schooljaar.

 

 Fioretti Blended

De wereld om ons heen wordt steeds digitaler. Tijdens de lessen gebruiken wij ook steeds meer digitale hulpmiddelen. Daarom werken onze leerlingen vanaf de brugklas op een eigen device, welke zij via school aan kunnen schaffen. In samenwerking met Van Dijk kunnen ouders een Chromebook aanschaffen voor circa € 499,-. Het Fioretti College kiest er nadrukkelijk niet voor om geheel digitaal te gaan. Dat wil zeggen dat wij ook in de toekomst met een combinatie van lesboek en online zullen blijven werken. Dat is wat wij bedoelen met de naam ‘Fioretti Blended’, een combinatie van een papieren methode met online ondersteuning. Tijdens de mentorlessen zullen de leerlingen digitale vaardigheidslessen aangeboden krijgen. Zo kunnen zij ICT-vaardig van start op het Fioretti College.

 

Studiereizen 

De leerlingen in 3 mavo, 4 havo en 5 vwo kunnen kiezen  uit een breed aanbod aan studiereizen. Wij hechten eraan dat  alle leerlingen tijdens hun schoolloopbaan minstens één keer  een buitenlandreis mee hebben gemaakt. De reizen bestaan uit  ontspanning, cultuur en natuur. Voor deelname aan de reizen  vragen wij ouders een financiele bijdrage. De kosten voor  deze reizen verschillen per bestemming.

 

Vrijwillige ouderbijdrage 

Het onderwijs wordt bekostigd door de overheid vanuit de  belastinggelden. Om als school naast de reguliere lessen ook  extra activiteiten voor leerlingen te kunnen organiseren vragen  wij een ouderbijdrage. Deze activiteiten geven variatie aan het leerplan, het stelt de school in staat allerlei leerlingactiviteiten,  sportactiviteiten, toneeluitvoeringen en leerlingorganisaties zoals  de Fioretti School Vereniging (FSV), Technische Commissie (TC)  en Leerlingenraad te organiseren. Door de ouderbijdrage kunnen  leerlingactiviteiten begeleid worden door medewerkers van de  school. De ouderbijdrage wordt met instemming van de oudergeleding van de MR vastgesteld en ligt voor het schooljaar 2023 - 2024 op  € 135,-. De ouderbijdrage is krachtens de regelgeving vrijwillig.  Zonder de ouderbijdrage zijn verschillende activiteiten niet op te  brengen. De school kiest er uit principe voor om geen leerlingen  uit te sluiten. Om het bruisende karakter van de school in stand  te houden doen wij een klemmend beroep om deze  bijdrage te betalen.

De ouderbijdrage wordt aan de volgende posten besteed: 

 • Print- en kopieertegoed
  Elke leerling krijgt per jaar een startbudget om te printen  of te kopiëren.
 • Locker
  Elke leerling krijgt de beschikking over een locker. De vergoeding  voor aanschaf, afschrijvingen reparatie van de lockers komt uit de  ouderbijdrage.  
 • Bijdrage aan FSV, Leerlingenraad, toneel, schoolkrant Dit is een bijdrage aan de personele ondersteuning van  de activiteiten van en voor de leerlingen.
 • Ondersteuning Ouderraad
  Vanuit deze bijdrage wordt het voor de Ouderraad mogelijk  om de school te ondersteunen en om een aantal activiteiten  te organiseren.
 • Studiecentrum
  Met dit budget zorgt het Studiecentrum voor een breed  aanbod van boeken in de schoolbibliotheek. Ook worden  er ondersteunende leermaterialen/abonnementen voor de  leerlingen mee bekostigd, zoals kranten, dvd’s, databanken,  tijdschriften, woordenboeken.
 • Ouder- en voorlichtingsavonden
  Ter bestrijding van de onkosten van deze avonden. 
 • ICT
  Een aantal jaren geleden is deze post opgenomen om de  school in staat te stellen om extra investeringen te doen in ICT.  In de afgelopen jaren is dit vooral aangewend voor  de aanschaf, c.q. vervanging van digitale schoolborden.
 • Introductie, schoolband, feesten, mentoractiviteiten.Ter bestrijding van de onkosten van deze leerlingactiviteiten. 
 • Projecten
  Tijdens de gehele schoolloopbaan worden diverse projecten  gefinancierd met behulp van de voor deze post gereserveerde  middelen.
 • Sportdagen
  Ter bestrijding van de onkosten van sportdagen.
 • Sport op locatie
  Tijdens de schoolloopbaan komt elke leerling in aanraking  met diverse sporten op locatie. De onkosten worden gedekt  met de voor deze post gereserveerde middelen

Talentklassen
Alle brugklasleerlingen volgen het eerste én het tweede  halfjaar twee uur in de week een talentklas. Na het eerste  halfjaar maken zij opnieuw een keuze voor het tweede halfjaar.  De brugklasleerlingen geven een voorkeur op voor de  talentklassen Sport, Kunst, Science, Muziek, Techniek,  Theater, Franse cultuur of Informatica.  Op basis van hun keuze worden ze ingedeeld in een talentklas.

 

Verplichte levering van diensten

Wanneer een leerling in de brugklas start, ontvangt hij/zij een tekendoos (met vulling) die tijdens de gehele schoolperiode gebruikt moet worden bij de Kunstvakken. Voor deze dozen geldt een aanschafprijs van €15,-. In de brugklas volgen alle leerlingen een zogenaamde talentklas.  Alle brugklasleerlingen volgen het eerste én het tweede halfjaar twee uur in de week een talentklas. Na het eerste halfjaar maken zij opnieuw een keuze voor het tweede halfjaar. De brugklasleerlingen geven een voorkeur op voor de talentklassen Sport, Kunst, Media, Science, Muziek, Techniek, Theater of Informatica. Op basis hiervan worden ze ingedeeld in een talentklas. In de verplichte levering van diensten is een tegemoetkoming in de kosten van €10,-. voor materialen, excursies e.d. die bij deze talentklassen horen, opgenomen.

Het bedrag voor de verplichte levering van diensten voor het schooljaar 2023/2024 bedraagt in totaal €25,-.