gymnasium | atheneum | havo | mavo

Lisse

Het Fioretti in enkele vragen & antwoorden  

Stromenland brugklas 
Het uitgangspunt van het Fioretti College is leerlingen stimuleren in hun ontwikkeling. Wij willen onze leerling toerusten voor een geslaagde toekomst waarin hij met veerkracht
een steeds veranderende samenleving tegemoet treedt. Wij willen de voedingsbodem zijn waarin het persoonlijke talent van iedere leerling kan floreren en waarin ruimte voor eigen initiatief en creativiteit wordt gekoesterd. In dit stromenland kan iedere leerling in ieder type brugklas uitgedaagd worden op het hogere niveau. Tevens is opstroom altijd mogelijk aan het eind van de brugklas.  Deze uitdaging geldt natuurlijk voor hun Mavo-, Havo- of Vwo-opleiding, maar ook op het gebied van hun talenten voor sport, cultuur, theater en science. Ook is er de dynamische Fioretti Schoolvereniging (FSV) die onvergetelijke feesten organiseert voor en door leerlingen (met steun van het team).

Wat is van belang bij plaatsing in de brugklas?
Mavo/havo
Leerlingen met een mavo-advies of met een M/H-advies, elk met bijbehorend leerlingvolgsysteem en de juiste attitude krijgen in dit type brugklas les op M/H-niveau, waarbij de leerlingen die meer kunnen, uitgedaagd worden om op havoniveau te presteren. Na de M/H-brugklas stromen deze leerlingen in de regel door naar ofwel 2mavo of 2havo.

“Uit ervaring is gebleken dat:”
Deze leerling het beste uit zichzelf haalt in een sterk gestructureerd, pedagogisch, didactisch klimaat. De leerling heeft veel aansturing nodig om te kunnen presteren, maar na enkele maanden kan deze leerling de stof sneller verwerken en zelfstandiger werken.    

De docent haalt het beste uit de leerling door veel sturing te geven aan de leerling. Tevens heeft hij, als sterke pedagoog, oog voor wat de leerling in zijn begeleiding nodig heeft.

Havo/vwo
Leerlingen met een havoadvies of met een havo/vwo-advies, elk met bijbehorend leerlingvolgsysteem en de juiste attitude krijgen in dit type brugklas les op H/V-niveau, waarbij de leerlingen die meer kunnen, uitgedaagd worden om op vwo-niveau te presteren. Na de H/V-brugklas stromen deze leerlingen in de regel door naar ofwel 2havo of 2atheneum (gerichte bevordering naar 2gymnasium is ook mogelijk).

“Uit ervaring is gebleken dat:”
Deze leerling het beste uit zichzelf haalt in een omgeving waarin hij meer kansen krijgt om zijn zelfstandigheid te ontwikkelen. Na gerichte kennisoverdracht kan de leerling vrij zelfstandig de stof verwerken.  

De docent haalt het beste uit de leerling door sturing te geven, met nadruk op de vakinhoudelijke ontwikkeling. Naargelang de ontwikkeling van de leerling kan de rol van de docent in coach veranderen. 

VWO
Leerlingen met een atheneum- of gymnasiumadvies, elk met bijbehorend leerlingvolgsysteem en de juiste attitude krijgen in dit type brugklas les op vwo-niveau. De leerlingen worden op vwo-niveau uitgedaagd en getoetst. Er is aandacht voor de klassieke oudheid tot de moderne ontwikkelingen. Leerlingen worden gestimuleerd om te ontdekken, onderzoeken, ontwerpen en ondernemen. Na de vwo-brugklas stromen deze leerlingen in de regel door naar 2atheneum of 2gymnasium.

“Uit ervaring is gebleken dat:”
Deze leerling het beste uit zichzelf haalt in een omgeving waarin hij op een zelfstandige manier volop kansen krijgt zich te verdiepen en te verbreden in de aangeboden lesstof. “Hoe zou jij het doen?”  

De docent haalt het beste uit de leerling door de leerling vakinhoudelijk uit te dagen tot verdieping en/of verbreding. De docent heeft in het algemeen een coachende rol.

Vraag:  Hoe ziet de brugperiode eruit op het Fioretti College?
Antwoord: Wij werken met een eenjarige brugperiode. Wij werken met 3 typen brugklassen: een mavo/havo-, havo/vwo- en een vwo-brugklas.

Vraag:  Is het Fioretti een fijne school?
Antwoord: Het beste antwoord is dat van de leerlingen. Uit een recente leerlingarena blijkt dat zij het Fioretti waarderen om de sfeer, de goede resultaten en de gemotiveerde docenten:
 
Vraag:  Hoe komt een leerling op het Fioretti?
Antwoord: Wij richten ons naar het advies van de basisschool. Een leerling dient voor het
 Fioretti College Lisse minstens een mavoadvies te hebben. Daarnaast kijken wij naar de resultaten in het leerlingvolgsysteem (LVS) van de leerling in groep 6, 7 en 8 op de
basisschool. In het bijzonder wordt hierbij gekeken naar de scores voor begrijpend lezen. De score op begrijpend lezen is een belangrijke indicator voor het onderwijsniveau dat een leerling aankan.

Vraag:  De basisscholen geven vaak een eenduidig advies.
Waarom kiest het Fioretti College in de brugklas voor dakplanklassen?
Antwoord: Het eenduidige advies van de basisschool is gericht op het te behalen
diploma. Onze ervaring leert dat er verschillen zijn tussen leerlingen als het gaat om het ingroeien in het voortgezet onderwijs. Sommige kinderen hebben behoefte aan een andere pedagogisch/didactische aanpak dan anderen om tot ontwikkeling te komen. In de diverse dakplanklassen sluiten wij aan bij die behoefte van de leerlingen.

Vraag: Stel dat een leerling een Havoadvies krijgt. Komt hij/zij dan in een M/H- of H/V-klas? Hoe gaat de plaatsing in een dakpanklas in zijn werk?
Antwoord:  Alvorens een leerling definitief in een bepaald type brugklas te plaatsen gaat
het Fioretti altijd bij alle basisscholen langs voor een ‘warme overdracht’. In het gesprek met de leerkracht wordt het advies besproken. Dit is het eerste criterium (de criteria voor de instroomniveaus zijn vastgesteld door het Samenwerkingsverband Duin-&Bollenstreek).
Hieraan ten grondslag ligt het leerlingvolgsysteem (tweede criterium) van de leerling in groep 6/7/8. De score voor begrijpend lezen is daarbij nagenoeg de grootste voorspeller voor de mogelijkheid tot succes in het voortgezet onderwijs. Hoe hoger het onderwijsniveau, des te taliger het onderwijs. Deze score weegt daardoor voor het Fioretti College zwaar.
Daarnaast wordt ook het ‘zachte gegeven’ (gedrag en sociaal-emotioneel welbevinden) onder de loep genomen. Mocht de Cito-score veel hoger uitpakken dan de andere gegevens, dan is de basisschool verplicht om te heroverwegen en behoort een herplaatsing tot de mogelijkheden. Dit heroverwogen advies hoeft het Fioretti niet over te nemen. 


Vraag:  Besteedt het Fioretti extra aandacht aan taal en rekenen?
Antwoord: Ja. Om onze leerlingen op het vereiste niveau te krijgen en te houden
besteden wij extra aandacht aan taal- en rekenonderwijs. Wij doen dit in de reguliere lessen en in de brugklas in de zogenaamde STER-tijd (dit staat voor Studievaardigheden/Taal/Engels/Rekenen). In deze tijd bieden wij de leerlingen indien nodig extra ondersteuning en anders extra uitdaging aan. In voorkomende situaties kunnen wij de Cito-toetsen bij uw zoon/dochter afnemen. Dit zullen wij als maatwerk toepassen.

Vraag:  Wat doet het Fioretti voor (zeer) begaafde leerlingen?
Antwoord: De docenten bieden voor hun vak verdiepingsstof, tempoversnelling en extra
thema’s aan. Vaak is dit geïntegreerd in de methode/boeken: we hebben bijvoorbeeld digitale methodes waardoor de leerlingen veel en gerichte feedback krijgen en weten hoe ze ervoor staan per onderdeel. Voor de taalvaardige leerlingen bieden we Anglia (Engels), Delf (Frans) en Goethe (Duits) aan. De leerlingen behalen een erkend certificaat. Tevens doen we mee aan de wereldwijde wiskunde Kangoeroewedstrijd en aan de regionale voorleeswedstrijd. We stimuleren onze leerlingen om hun talenten te ontdekken en er iets mee te doen.    

Vraag:  Mijn kind heeft speciale zorg nodig. Wat nu?
Antwoord: Wanneer u van mening bent dat uw kind speciale zorg nodig heeft, willen wij
hier graag in een vroeg stadium (februari) met u over praten. Wij kunnen ons dan een beeld vormen wat uw kind nodig heeft om succesvol te kunnen zijn bij ons op school. Het spreekt voor zich dat dit voor ieder kind anders is. In dit gesprek bespreken wij met u wat wij uw kind kunnen bieden. Zo wordt duidelijk of er sprake is van een match tussen uw kind en onze school. Mocht dit niet het geval zijn, dan krijgt u van ons een advies waar wij denken dat die match er wel zal zijn. Neemt u in elk geval kort na de Open Dag contact met ons op om een afspraak te maken voor een gesprek. Voor leerlingen waarvoor op de basisschool al een ontwikkelperspectiefplan (OPP) is opgesteld, zijn de ouders en de basisschool verplicht dit vóór 1 januari (van het jaar waarin om plaatsing wordt verzocht) te melden bij de school voor VO (afspraak binnen het Samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek).

Vraag: Mijn kind is dyslectisch. Houdt de school hier rekening mee?
Antwoord: De school biedt leerlingen die in het bezit zijn van een dyslexieverklaring,
naast de gangbare dispenserende maatregelen, de mogelijkheid om te werken met hulpmiddelen. De dyslexiecoach geeft graag een toelichting.

Vraag:  Mijn kind wil deelnemen aan de sport-, cultuur-, of scienceklas. Komt hij/zij in een klas met alleen maar andere sport/cultuur/scienceklassers?
Antwoord:  Nee, leerlingen die voor de theatergroep, het profiel sport, cultuur of science
kiezen, krijgen een extra lesaanbod voor die onderdelen. Alleen tijdens dat extra lesaanbod zitten deze leerlingen in dezelfde groep.

Vraag:  Hoe wordt er omgegaan met lesuitval?
Antwoord: Het kan wel eens gebeuren dat een collega ziek is of afwezig vanwege
scholing. De school heeft vaste invallers in dienst die als eerste ingezet worden om de klas over te nemen. Naast deze invallers hebben ook andere collega’s een vervangingsuur op hun rooster staan. Indien nodig wordt hij/zij aangewezen om de les over te nemen. Wanneer het om het eerste of het laatste uur van de dag gaat, kan dit komen te vervallen. Een brugklasleerling heeft in elk geval geen tussenuur en mag tussendoor niet van het terrein af.

Vraag: Hoe rapporteert de school?
Antwoord: Alle brugklasleerlingen krijgen drie keer per jaar een cijferrapport. Alle
behaalde cijfers kunt u als ouder inzien op een beveiligde internetpagina: SOM Today. Op die manier bent u altijd op de hoogte van het actuele gemiddelde cijfer van uw zoon/dochter.
Daarnaast is het opgegeven huiswerk in te zien via internet, evenals een overzicht van de aanwezigheid van uw zoon/dochter in de lessen.

Vraag: Op welke manier is er contact tussen de school en de ouders?
Antwoord: Wij vinden contact met ouders erg belangrijk. De mentor is voor de ouders het
eerste aanspreekpunt binnen de school. Via de mail of telefonisch is er regelmatig contact tussen de ouders en de school. Aan het begin van het schooljaar wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsavond met de mentor. Daarnaast zijn er ouderavonden n.a.v. het rapport. Tenslotte ontvangen de ouders regelmatig de digitale nieuwsbrief van school.

Vraag: Wat  zijn leerlingmentoren?
Antwoord: Leerlingmentoren zijn “maatjes” voor brugklasleerlingen, uit klas 3 of hoger.
De leerlingmentoren zijn vanaf het begin van het schooljaar betrokken bij uw kind.
Zij helpen tijdens de mentorles, geven goede raad of huiswerkondersteuning wanneer dat nodig is en kunnen in geval van een conflict met andere leerlingen een bemiddelende rol spelen.

Vraag:   Welke extra kosten zijn er als je niet voor de reguliere brugklas kiest?
Antwoord:  Voor deelname aan de extra activiteiten in de  sport-, cultuur- of scienceklas
wordt een bedrag van €170,- gevraagd. Je krijgt per week 1 les extra.

Vraag:  Moet je uitblinken in sport/cultuur of science voor plaatsing in het profiel naar keuze?
Antwoord:  Nee, de profielen zijn bedoeld voor iedereen die enthousiast is voor het profiel
van zijn keuze. Het draait om motivatie en inzet.

Vraag: Hoeveel aanmeldingen zijn er nodig om een profielklas door te laten gaan?
Antwoord: Om een profielklas te kunnen laten draaien zijn minimaal 15 aanmeldingen
nodig (omdat het anders financieel niet haalbaar is). In de lange traditie van de profielklassen is dit nog geen probleem geweest. Mocht het aantal aanmeldingen onverhoopt te laag zijn, dan wordt u met spoed geïnformeerd. Iedere leerling kan zich in dat geval  alsnog bij een andere profielklas aanmelden als hij/zij dat wil. Inschrijven betekent ook het hele schooljaar je committeren aan de profielklas. Het is niet mogelijk  om in de loop van het schooljaar te stoppen met een profielklas.

Vraag:   Wat zijn de kosten in de brugklas?
Antwoord:  De schoolboeken worden door de overheid bekostigd. Ouders hoeven hier
geen bijdrage voor te betalen. De leermiddelen die voor meerdere leerjaren noodzakelijk zijn (denk aan atlas, woordenboeken, rekenmachine, agenda, schriften e.d.) komen voor rekening van de ouders. Een bedrag van circa €140,- is een redelijke inschatting. De school vraagt een vrijwillige ouderbijdrage van €135,- (2018-2019). Dit bedrag wordt in overleg met de Ouderraad besteed aan excursies, activiteiten van de mentorgroep, Studiecentrum en dergelijke. Het betreft zaken die voor de kwaliteit van ons onderwijs noodzakelijk zijn en niet door de overheid bekostigd worden. Een deel van dit bedrag wordt gebruikt voor de ICT-investeringen.

Deelname aan één van de profielklassen (sport, cultuur of science) kost €170 per jaar.

 
Vraag:   Welke bijzondere onderwijsprojecten zijn er? 
Antwoord:  
De buitenwereld binnenhalen
Havoleerlingen met het profiel Economie en Maatschappij (E&M) bloeien op als we de praktijk en omgeving de school binnenhalen en hun blik ook naar buiten richten. Daarom zijn we dit schooljaar gestart met International Business College (IBC) voor een groep in Havo 4. Het reguliere lesprogramma doen we in vier dagen en op de vijfde dag zijn er modules op het gebied van ondernemerschap, presenteren, communicatie en personal branding. Ook gaan de leerlingen hun eigen bedrijfje opzetten, lopen ze stages, gaan ze op excursie en volgen ze colleges op het HBO. Zo kunnen zij al kennismaken met het HBO, leren ze samenwerken, leren ze waar hun kracht ligt en kunnen ze wat ze leren op school direct toepassen in de praktijk.

 Mavo Business
Volgens hetzelfde principe zullen we het komende schooljaar in klas 3 mavo starten met Mavo Business. Mavoleerlingen met het profiel economie bloeien op als we de praktijkomgeving de school binnenhalen en de blik naar buiten richten. Het reguliere lesprogramma doen we in vierenhalve dag en in het andere dagdeel zijn er modules op het gebied van evenementenorganisatie, presenteren, communicatie en personal branding. Uiteindelijk organiseren de leerlingen een real-life evenement, lopen ze stage, gaan ze op excursie en kunnen ze alvast kennismaken met het MBO. De leerlingen zullen  beter leren samenwerken, ervaren waar hun kracht ligt en ze kunnen wat ze leren op school direct toepassen in de praktijk.

  Wetenschapsvaardigheden
Wij geloven dat een vwo-leerling niet zozeer meer, maar vooral andere kwaliteiten heeft dan een mavo- of havoleerling . Deze kwaliteiten of talenten liggen vaker op het intellectuele vlak. Deze talenten willen wij op passende wijze voeden, waarbij we ook aandacht willen hebben voor de bredere persoonsvorming.

Bij O1 (wetenschapsvaardigheden) leren de leerlingen onder andere hun onderzoeksvaardigheden en nieuwsgierige houding te ontplooien. Het doel is om de “vwo-mentaliteit” expliciet aan te wakkeren en aan te leren. Enkele kenmerken die wij aan de vwo-mentaliteit verbinden zijn kritisch, innoverend en abstract denken en de wil om deze denkwijze te ontwikkelen.
In deze lessen staat een aantal keer per jaar een eindthema centraal, zoals “observeren en waarnemen”, dat ook tijdens andere vakken door meerdere docenten wordt belicht. Daarin is steeds een aantal korte subthema’s opgenomen, die de leerlingen in een logische opbouw op een eindopdracht voorbereiden. Leerlingen werken aan een portfolio waarin zij hun ontwikkeling vastleggen en beoordelen. Aan het einde van een periode wordt een thema afgesloten met een grotere verwerkingsopdracht waarin verscheidene vakken aansluiten.

Aan het einde van het brugklasjaar is de vwo-leerling in staat om een gefundeerde en bewuste keuze te maken voor het gymnasium of het atheneum.


Vraag:  En hoe zit het met …?
Heeft  u achteraf toch nog een vraag?
Mail die naar:   Mevr. drs. Tanja van Sabben
                         brugklascoördinator
                         Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

springfoto-1

“Fioretticollege:
icoon van Lisse”