Leerlingen - Uitsturen

Je mag van docenten verwachten dat zij hun best doen om de leerstof zo goed mogelijk uit te leggen. Op hun beurt verwachten zij van jou dat je je best doet en de les niet verstoort.

Artikel 6.2.4 uit het leerlingenstatuut gaat hierover. Hier staat dat als een leerling zich tijdens de les onbehoorlijk gedraagt, de docent hem of haar uit de les kan verwijderen. De leerling is dan verplicht te melden bij de daartoe aangewezen functionaris, die de kwestie vervolgens via de op school geldende procedure zal afhandelen.

Huiskamer 210

Als een leerling een verwijdering krijgt haalt hij/zij een verwijderingsbrief bij de receptie. (mobiel blijft in het lokaal)

Tussen 09.00 uur en 12.00 uur gaat de leerling naar 210. De leerling bereidt hier het gesprek met docent voor en gaat aan het werk onder begeleiding van Benny of Soufian.

Na 12.00 uur vult de leerling de brief in en wacht in het atrium. De volgende dag melden in 210 (buiten schooltijd voor 12.00 uur)

Aan het einde van de les bespreken met de docent.