Artikelen nieuwsbrief - Fioretti 2.0 in 2013/2014

Beleidsplan 2012 - 2016

1. Onze missie en visie

Het Fioretti College streeft ernaar alle talenten van de leerlingen zo goed mogelijk te ontwikkelen.
We willen dat onze leerlingen zich zowel op cognitief gebied als op sociaal-emotioneel terrein optimaal ontwikkelen. Wij koesteren het Fioretti-DNA: passie voor onderwijs, oog voor de individuele leerling en ruimte voor ontwikkeling. Het Fioretti is een warme school, goede betrekkingen tussen leerlingen en medewerkers zijn wezenlijk.

Het Fioretti College is ook prestatiegericht, de school heeft tot doel om de talenten van leerlingen en medewerkers zo goed mogelijk te ontwikkelen. Inzet, discipline en betrokkenheid zijn daarom sleutelbegrippen. In de kortst mogelijke samenvatting komt de Fiorettifilosofie neer op stimuleren, ondersteunen en corrigeren. Wij stellen eisen aan onze leerlingen. Wij stellen ook eisen aan onszelf, wij werken voortdurend aan de verbetering van onze professionaliteit. Onze kracht is dat we samen - leerlingen, medewerkers en ouders- eensgezind werken aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Ons doel is dat we structureel bij de beste scholen van Nederland (blijven) horen.

2. Onderwijskundig leiderschap: onderwijs op maat

Om de talenten van leerlingen optimaal te kunnen ontwikkelen is het van belang om ons pedagogisch-didactisch klimaat te optimaliseren. In de praktijk merken we dat er grote verschillen zijn tussen de aanpak die bijvoorbeeld 'de' mavoleerling aanspreekt en de aanpak voor 'een' gymnasiumleerling. Wij achten het waardevol om ons pedagogisch-didactisch klimaat af te stemmen op het leerling-type, uiteraard met in achtneming van de onderlinge verschillen tussen leerlingen binnen een bepaalde groep In de praktijk gebeurt dit natuurlijk volop. Alleen doen we dit enigszins intuïtief en acteren we daarbij nog teveel alleen of in een beperkte groep. Wat ons te doen staat is om voor de verschillende onderwijsvormen onderwijskundig leiderschap te realiseren waarbij we uitgaan van de kwaliteiten van de leerlingen van de verschillende onderwijsvormen. Onze uitgangspunten hierbij zijn:

Gymnasium: gericht op verdieping & verbreding, niet alleen een oriëntatie op klassieke talen maar een veelzijdige gymnasiale Bildung als voorbereiding op wetenschappelijk onderwijs;

Atheneum: oriëntatie op wetenschappelijk onderwijs;

Havo: gericht op meer praktisch onderwijs, gericht op denken & doen met een accent op het trainen van vaardigheden;

Mavo: gericht op helder gestructureerd onderwijs met directe coaching.

3. Steeds beter: kwaliteitszorg

Het systematisch onderhouden van de kwaliteit van de school heeft de allerhoogste prioriteit. De vragen die leerlingen, ouders en scholen aan ons stellen zijn of wij de goede dingen goed doen, hoe wij dat controleren en hoe wij bijsturen. We zullen in de komende periode volop inzetten op het verwerven van inzicht in de kwaliteit:
het stellen van normen, het onderzoeken in hoeverre onze kwaliteit voldoet aan onze normen en het sturen op verhogen van de kwaliteit. Wij zullen
daarom bij alle activiteiten de norm stellen dat er een evaluatie plaatsvindt en op grond van de evaluatieresultaten de eventuele bijsturing plaatsvindt.

4.
Een lerende school

Onze kerntaak is ontwikkeling. Deze taak is alleen uitvoerbaar wanneer we erin slagen een lerende school te worden: een school die voortdurend haar kwaliteit in de gaten houdt en bijstuurt wanneer het nodig is. Een lerende school betekent ook de opdracht voor alle medewerkers dat zij reflecteren en leren. Wij kunnen onze leerlingen alleen dan ontwikkelen wanneer wijzelf ook leren. Voor alle medewerkers is er ruimte voor deskundigheidsbevordering. De school zal een menu ontwikkelen waarmee collega's zich op basis van eigen voorkeur en behoefte, vorm kunnen geven aan hun ontwikkeling.

5.
Zorg voor elkaar & voor de ander

Leren staat centraal op onze school. Dat betekent dat het onze opdracht is leerlingen die geschikt zijn voor Gymnasium, Atheneum, Havo en Mavo aan de eindstreep te brengen. Naast de cognitieve ontwikkeling is het onze opdracht om de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen te ondersteunen. Elke medewerker heeft daarom tot taak om ook op dit punt zijn bijdrage te leveren. De zorg voor elkaar betekent dat we inhoud geven aan personeelsbeleid waarbij we ervoor zorgen dat docenten en ondersteuners de ondersteuning krijgen om optimaal te functioneren.

Bijlagen:

Jaarplan 2013/2014

Projecten 2013/2014

Jaarplan 2013-2014

Schooljaar 2013/2014: accent op Opbrengstgericht werken

Onze school wil een bijdrage leveren aan de succesvolle ontwikkeling van de leerlingen. Het gaat dan zowel over cijfers als over gedrag, zowel over
cognitieve als over sociaal-emotionele ontwikkeling.

Opbrengstgericht werken wil zeggen dat we systematisch gegevens verzamelen en die gebruiken om ons onderwijs te verbeteren. Het is dus bij uitstek een methode van een lerende organisatie: het formuleren van ambitieuze doelen, het uitvoeren van metingen om te bepalen of we die doelen halen en het op basis van evaluaties bijsturen van beleid. Met deze werkwijze blijft het Fioretti dé school van de Bollenstreek.

In dit jaarplan 2013/2014 formuleren wij de verschillende doelen alsmede hoe we deze doelen denken te realiseren. Leidend daarvoor zijn de eisen die de samenleving aan ons stelt, de normen die de inspectie heeft geformuleerd liggen ten grondslag aan dit jaarplan. Deze normen zijn vertaald in de hieronder geformuleerde ambities voor docenten, jaarlaagteams en vaksecties.

Bij de monitoring van de realisatie van de verschillende doelen maken we gebruik van een aantal metingen die in het kader van kwaliteitszorg worden uitgevoerd. Het gaat om de volgende onderdelen.

De kern van opbrengstgericht werken houdt in dat we op basis van professionaliteit op een structureerde manier werken: doelen vaststellen (Plan), het realiseren van deze doelen (Do), het evalueren (Check) en het aanpassen van het beleid (Act).

Jaarlijks of tweejaarlijks uitvoeren van brugklasonderzoek, derde klasonderzoek, onderwijsbelevingsonderzoek en het personeelsonderzoek.

Docenten kijken bij elkaar in de les (met behulp van de 'kijkwijzer)'

Directieleden leggen flitsbezoeken af bij de lessen.

Directie organiseert een review op basis van de normen van de inspectie door een externe expert.

2. De doelen voor 2013/2014.

Docenten

Het didactisch handelen van leraren stelt leerlingen in staat tot leren en ontwikkeling:

·
De onderwijsactiviteit heeft een
doelgerichte opbouw.

·
De leerlingen krijgen een begrijpelijke
uitleg.

·
De leerlingen zijn actief betrokken.

·
De leraar hanteert adequate vakdidactische
principes.

·
De leraar stimuleert de leerlingen tot
het leveren van hoge prestaties.

·
De leraar stimuleert leerlingen tot
denk- en leerstrategieën.

Deze ambities worden gemeten in het
belevingsonderzoek, kijken & leren van elkaars onderwijs en lesbezoeken.

De
leraren stemmen hun didactisch handelen af op verschillen tussen leerlingen:

·
De leraren gebruiken bij de vormgeving
de analyse van de prestaties van de leerlingen.

·
De leerlingen krijgen effectieve
feedback op hun leerproces.

·
De leraar stemt de instructie af op
verschillen tussen leerlingen.

·
De leraar stemt de verwerking af op
verschillen tussen leerlingen.

Deze ambities worden gemeten in het
belevingsonderzoek, kijken & leren van elkaars onderwijs en lesbezoeken.

De
leraren reflecteren op hun prestaties:

·
Docenten analyseren aan het einde van
elke periode de resultaten van de leerlingen bij hun vak: Wat is goed gegaan,
wat is minder gegaan; wat kun je op basis van jouw analyse veranderen en hoe
pak je dat aan.

Deze reflectie wordt besproken zowel in
jaarlaagteams als in de gesprekken tussen secties en directie.

Secties

·
CE-cijfer: ambitie is dat elke sectie
0,2 boven het landelijk gemiddelde scoort.

·
Het verschil tussen SE en CE ligt rond
de 0,25.

·
In het vakwerkplan formuleert de sectie
de doelen per vakgebied, geeft de sectie aan hoe zij de realisering van deze
doelen in de gaten houdt en wat de sectie onderneemt wanneer de realisatie
achter blijft bij de ambities. Het aanbod voor het vak vertoont een
samenhangende opbouw, het aanbod sluit aan op de doelen van de school. De sectie
formuleert op welke wijze zij het onderwijs in de dakpanklassen inrichten.

·
De school heeft als ambitie om docenten
in opleiding zo goed mogelijk in te wijden in het docentschap. De school is
onderdeel van ROS Rijnland, vanuit deze rol hebben de secties de taak om
jaarlijks studerenden te coachen in het docentschap.

Jaarlaagteam
klas 1

·
Doel is een maximale leerwinst bij de
leerlingen van klas 1 te realiseren. Het is de opdracht van het team om per
klas deze leerwinst systematisch en betrouwbaar te meten.

·
De leerlingen behalen in de onderbouw
het opleidingsniveau dat mag worden verwacht (rendement).

·
Onderwijskundig leiderschap: het
realiseren van effectief onderwijs in de verschillende brugklastypen.

·
Onderwijskundig leiderschap: het
realiseren van gedifferentieerd onderwijs in de dakpanklassen zodat leerlingen
die het vermogen hebben een hoger ambitieniveau te bereiken, dit niveau
daadwerkelijk halen.

·
Functioneringsgesprekken teamleden. Doel
is dat iedereen (norm: 80%) jaarlijks een formeel gesprek heeft met de
leidinggevende. Gesprekspunten onder andere: bijdrage aan beleidsplan,
reflectie en actie naar aanleiding van de leerling-enquête en verslag van kijk
in de klas.

·
Het schoolklimaat wordt gekenmerkt door
veiligheid en respectvolle omgangsvormen.

Jaarlaagteam
klas 2

·
Doel is een maximale leerwinst bij de
leerlingen van klas 2 te realiseren. Het is de opdracht van het team om per
klas deze leerwinst systematisch en betrouwbaar te meten.

·
De leerlingen behalen in de onderbouw
het opleidingsniveau dat mag worden verwacht (rendement).

·
Onderwijskundig leiderschap: het
realiseren van effectief onderwijs in de verschillende afdelingen.

·
Functioneringsgesprekken teamleden. Doel
is dat iedereen (norm: 80%) jaarlijks een formeel gesprek heeft met de
leidinggevende. Gesprekspunten onder andere: bijdrage aan beleidsplan,
reflectie en actie naar aanleiding van de leerling-enquête en verslag van kijk
in de klas.

·
Het schoolklimaat wordt gekenmerkt door
veiligheid en respectvolle omgangsvormen.

Jaarlaagteam
klas 3

·
Doel is een maximale leerwinst bij de
leerlingen van klas 3 te realiseren. Het is de opdracht van het team om per
klas deze leerwinst systematisch en betrouwbaar te meten.

·
De leerlingen behalen in de onderbouw
het opleidingsniveau dat mag worden verwacht (rendement).

·
3 Mavo/Havo/Vwo: de leerlingen volgen
een effectief programma zodat zij in staat zijn tijdig een vakkenpakket te
kiezen dat past bij hun talenten en hun ambitie.

·
Onderwijskundig leiderschap: het realiseren
van effectief onderwijs in de verschillende afdelingen.

·
Functioneringsgesprekken teamleden. Doel
is dat iedereen (norm: 80%) jaarlijks een formeel gesprek heeft met de
leidinggevende. Gesprekspunten onder andere: bijdrage aan beleidsplan,
reflectie en actie naar aanleiding van de leerling-enquête en verslag van kijk
in de klas.

·
Het schoolklimaat wordt gekenmerkt door
veiligheid en respectvolle omgangsvormen.

Teams
bovenbouw Mavo/Havo/Vwo

·
Slagingspercentage >90%.

·
De leerlingen lopen weinig vertraging op
in de bovenbouw.

·
Het realiseren van onderwijskundig
leiderschap: de lessen zijn gebaseerd op het profiel van de leerling op
Mavo/Havo/Atheneum/Gymnasium. Jaarlijks vindt monitoring en bijsturing plaats.

·
Functioneringsgesprekken teamleden. Doel
is dat iedereen (norm: 80%) jaarlijks een formeel gesprek heeft met de
leidinggevende. Gesprekspunten onder andere: bijdrage aan beleidsplan, reflectie
en actie naar aanleiding van de leerling-enquête en verslag van kijk in de klas.

·
Het schoolklimaat wordt gekenmerkt door
veiligheid en respectvolle omgangsvormen.

Projecten 2013-2014

1. Project RTTI

Om een beter inzicht te
krijgen in de verschillende soorten prestaties van leerlingen zullen we een
pilot uitvoeren met het instrument RTTI. Met behulp van dit instrument wordt
inzicht gegeven of leerlingen goed scoren op reproductie (R), eenvoudige toepassing
(T1), complexe toepassing (T2) en inzicht (I).

Om alles uit de
leerling te halen is het wezenlijk om de prestaties van de leerling goed te
interpreteren. Scoort hij juist goed op reproductie of is hij juist goed op het
terrein van inzicht of combineert hij dat? Het instrument RTTI verschaft
leerling, docent en ouder een scherp inzicht.

In 2012/2013 is een
delegatie van het Fioretti opgeleid tot RTTI-master. In 2013/2014 wordt deze
kennis en vaardigheden doorgegeven aan een groep voortrekkers. In 2014/2015
vindt daadwerkelijk een pilot plaats in de 3e klas (M/H/V).

2. Project Kijk in de Klas

Vorig jaar zijn we gestart met het
project om bij elkaar in les te kijken. Elke docent vormt met een collega een
duo. Doel is bij elkaar in de les te kijken, elkaar feedback te geven en te
leren van elkaar. Doelstelling is ook om te onderzoeken of we in staat zijn om
effectief om te gaan met verschillen tussen leerlingen. Voor 2013/2014 is de
ambitie om dit project voort te zetten en met behulp van de kijkwijzer de
opbrengsten te vergroten.

3. Project De dakpan: van tekentafel naar schoolbank

In de voorbereiding van het schooljaar 2013/2014 hebben we de niveaus van
de verschillende brugklastypes bepaald. Door de zogenoemde dakpanklassen hebben
we als streven genoteerd dat de leerlingen die wellicht het vermogen hebben om
op een hoger niveau te presteren, effectief uitgedaagd worden om dergelijke
prestaties te leveren zonder dat dat tot frustraties leidt bij andere
leerlingen. Het project heeft tot doel om dit dakpanonderwijs te realiseren.

4. Project Halverwege

Het project Halverwege is gericht om
de bevlogenheid en de inspiratie van medewerkers die pakweg halverwege hun
loopbaan zijn te onderzoeken en te herstellen. Dit project wordt mede mogelijk
gemaakt door steun van het Platform Rijnstreek.

5. Project Beter omgaan met verschillen: iPadklas

We willen onderzoeken of het ook
mogelijk is door het gericht inzetten van Ict dat docenten beter kunnen omgaan
met verschillen tussen leerlingen in de klas. We willen daarom een pilot werken
met iPads uitvoeren.

Uit onderzoek van de
onderwijsinspectie blijkt dat er ruimte voor groei ligt bij het ontwikkelen van
vaardigheden om lessen af te stemmen op verschillen tussen leerlingen.

We willen onderzoeken
of Ict-hulpmiddelen het makkelijker maken dat leerlingen op hun niveau de les
volgen en de oefenstof doen. De ambitie is dat leerlingen die meer training
nodig hebben, stof op reproductieniveau krijgen en dat leerlingen die verder
zijn kunnen opschakelen naar een hoger niveau.

6. Project Digitale didaktiek

Het doel van dit project (uitvoering
mede dankzij de ondersteuning van het Platform) is het vergroten van
ICT-vaardigheden van zittende en nieuwe medewerkers en het uitwerken van ideeën
om onderwijs slimmer te organiseren. In samenwerking met een Lerarenopleiding ontwikkelt
een medewerker zich tot onderwijskundig ict-innovator. De ict-innovator
instrueert de e-coaches. Zij hebben de beschikking over digitale
instructiemiddelen. In de praktijk staan zij groepen vakdocenten terzijde bij
de vergroting van de vaardigheden van de vakdocenten en de ontwikkeling van
ictgebruik.

7. Project Versterking Gymnasium

Het doel van dit project s dat het
Gymnasium van het Fioretti zich verder profileert, het Gymnasium is veel meer dan
Atheneum met Latijn en/of Grieks. Het Gymnasium richt zich op de Bildung van zijn leerlingen.

8. Project Bevlogenheid

In 2013/2014 vindt in het onderbouwteam
een pilot plaats om de gesprekken met teamleden in het kader te stellen van het
vergroten en behouden van bevlogenheid.