Artikelen nieuwsbrief

Beleidsplan 2012 - 2016

1. Onze missie en visie

Het Fioretti College streeft ernaar alle talenten van de leerlingen zo goed mogelijk te ontwikkelen.
We willen dat onze leerlingen zich zowel op cognitief gebied als op sociaal-emotioneel terrein optimaal ontwikkelen. Wij koesteren het Fioretti-DNA: passie voor onderwijs, oog voor de individuele leerling en ruimte voor ontwikkeling. Het Fioretti is een warme school, goede betrekkingen tussen leerlingen en medewerkers zijn wezenlijk.

Onderwijsaanbod

Locatie Uitermeer biedt de mavo, klas 2 t/m 4 aan.
Het leertempo op de mavo ligt wat lager dan op de havo en de leerlingen ontvangen meer begeleiding bij hun ontwikkeling naar zelfstandigheid. De mavo (ook wel de theoretische leerweg genoemd) bereidt voor op de hoogste niveaus (3 en 4) van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en op de overstap naar de havo-bovenbouw.
De havo is een schoolvorm voor leerlingen die het leren leuk vinden en dat ook redelijk
zelfstandig kunnen. Locatie Uitermeer verzorgt
het havo-onderwijs gedurende de eerste twee leerjaren. Daarna wordt de opleiding afgemaakt op de havo- en vwo-locatie aan de Sportlaan.

Mentorlessen en oriëntatie op studie en beroep
De overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs is niet voor alle leerlingen even gemakkelijk. Veel basisschoolverlaters zijn niet gewend aan het huiswerk. Ook aan de indeling in lesuren en aan "voor-elk-vak-een-andere- docent" moeten de leerlingen gewend raken.
De klassendocent (mentor) helpt bij deze overgang. In speciale lessen, de mentorlessen, leren de leerlingen bijvoorbeeld hoe ze de agenda moeten invullen, hoe ze hun huiswerk moeten aanpakken, hoe ze een samenvatting moeten maken en andere vaardigheden.
In de mentorlessen wordt ook aandacht besteed aan de omgang met elkaar en er is ruimte om sociaal-emotionele problemen te bespreken.
Van belang is dat de leerlingen zich al enigermate leren oriënteren op mogelijke vervolgopleidingen en beroepsrichtingen
.
Leerlingbegeleiding
Een betrekkelijk kleine locatie als de Uitermeer
biedt goede mogelijkheden voor persoonlijke aandacht en begeleiding voor de mavo-leerling. Een voordeel van deze locatie is dat de lijnen kort zijn en dat ondergaan in de grote massa zo goed als uitgesloten is. De mentor speelt hierin een grote rol. Iedere klas heeft een eigen mentor. De mentor is de spil en het eerste aanspreekpunt voor zowel de ouders als de leerlingen. Elke mentor maakt deel uit van een mentorenteam per klassenlaag, dat onder leiding staat van de teamleider.
Het mentorenteam brengt structuur en samen- hang aan in de begeleiding van de desbetreffende klassen en leerlingen. Er is regelmatig overleg over resultaten en begeleiding van de leerlingen, alsmede over bijzondere activiteiten.
De teamleiders ondersteunen de mentoren in de begeleiding van de leerlingen
Onderwijsvernieuwing
De Uitermeer maakt serieus werk van onderwijs-vernieuwing. Daarbij is er vooral aandacht voor bevordering van de samenhang tussen de vakken. In projectvorm of werkmiddagen vindt er afstemming, maar in toenemende mate integratie van vakken plaats. Een voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van "leergebieden" in de onderbouw, waar de vakken geheel of gedeeltelijk in opgaan. Wij staan open voor de ontwikkelingen in de maatschappij en de belangstellingssfeer van de jeugd. Dit is herkenbaar in de diverse projecten en leerlingactiviteiten. Diverse workshops, toneelvoorstellingen en projecten zijn daar een voorbeeld van.

Periodisering
Het schooljaar wordt roostertechnisch verdeeld in twee blokken van elk een half jaar. De leerlingen merken er weinig van, behalve in de onderbouw waar elk halfjaar een eigen lestabel heeft en het rooster dus ook per halfjaar kan veranderen. Een voordeel hiervan is dat bijvoorbeeld een 1-uursvak als levensbeschouwing of muziek een halfjaarsvak wordt waarbij de leerlingen dan een half jaar twee uur per week dat vak hebben. Dit komt met name de kennismaking en het contact tussen docent en leerling ten goede, maar zorgt ook voor een intensivering van het vak. Sommige leergebieden werken met blokuren (twee lesuren aaneengesloten).

Lessentabel
Voor het 3e jaar van de mavo moet gekozen worden tussen Frans en natuur-/scheikunde (nask 1). In het 4e jaar van de mavo zijn voor alle leerlingen de vakken Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en het mentoruur verplicht. Daarnaast komen er de lessen bij, die horen bij de gekozen sector.
• Voor de sector techniek komen daar wiskunde en nask 1 bij.
• Voor de sector zorg & welzijn komt daar het vak biologie bij en een van de volgende vakken: wiskunde of aardrijkskunde of geschiedenis.
• Voor de sector economie komt daar het vak economie bij en een van de volgende vakken: Frans of Duits of wiskunde.
• Voor de sector landbouw komt daar het vak wiskunde bij en een van de volgende vakken: nask 1 of biologie.
Naast de 4 verplichte vakken en de twee sector-gebonden vakken moeten de examenkandidaten als keuzedeel ook nog twee algemene vakken kiezen.