Gebruik foto's en AVG

Uw en onze privacy

Het recht op privacy is geregeld in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden. Op grond van de AVG hebben wij beleid opgesteld en afspraken gemaakt. Ons beleid is erop gericht om de kwaliteit van de verwerking van informatie en de beveiliging van persoonsgegevens te optimaliseren waarbij een goede balans moet zijn tussen privacy, functionaliteit (continu├»teit van het onderwijs) en veiligheid. Uitgangspunt is  de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen. Wij willen (off- en online) respectvol met privacy omgaan.

In ons

 is beschreven hoe onze scholen omgaan met gegevens van leerlingen en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. In onze  staan onze normen en uitgangspunten ten aanzien van het veilig en verantwoord omgaan met ICT-middelen, informatiebeveiliging en privacy.  Ook is er een protocol voor cameratoezicht opgesteld. 

De functionaris voor de gegevensbescherming (FG) is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veel ouders, oud-leerlingen, oud-collega's en andere mensen, die zich met Hillegom verbonden voelen, vinden het leuk om op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen op school. Voor dat doel worden regelmatig foto- en filmopnamen gemaakt, die via de website en sociale media worden gedeeld. Veelal betreft het activiteiten zoals sportdagen, schoolfeesten, excursies en muziekuitvoeringen. Het gebruik van dit beeldmateriaal is volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) alleen toegestaan als ouders (of leerlingen indien 16 jaar of ouder) daarvoor toestemming hebben gegeven. Toestemming verlenen geldt o.a. ook voor de schoolfotograaf die portret- en klassenfoto's komt maken. 

We vragen u dan ook om alstublieft in SOMtoday uw voorkeuren (wel of geen toestemming) bekend te maken. Gaat u daarvoor naar uw profiel in SOMtoday. Daar vindt u het venster 'Portretrecht van uw zoon/dochter en kunt u d.m.v. het aanvinken van de vierkantjes uw toestemming verlenen of niet verlenen.