Ouders

Ouders

Uw en onze privacy

Het recht op privacy is geregeld in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden. Op grond van de AVG hebben wij beleid opgesteld en afspraken gemaakt. Ons beleid is erop gericht om de kwaliteit van de verwerking van informatie en de beveiliging van persoonsgegevens te optimaliseren waarbij een goede balans moet zijn tussen privacy, functionaliteit (continuïteit van het onderwijs) en veiligheid. Uitgangspunt is  de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen. Wij willen (off- en online) respectvol met privacy omgaan.

 

Het Fioretti College Hillegom vindt ouderparticipatie belangrijk. Het uitgangspunt in de visie van de school is dat leerlingen, docenten én ouders/verzorgers als drie-eenheid samenwerken.

 In onderstaande notitie vindt u een uitgebreide beschrijving van de determinatie en overgangsnormen schooljaar 2023-2024

 Sociale media en het gebruik van ICT-gerelateerde devices in klassikale en online lessen, spelen een belangrijke rol in het leven van leerlingen. Het gebruik van sociale media is onderdeel van het gedrag van leerlingen binnen de school. Sociale media kunnen helpen om het onderwijs te verbeteren en de lessen leuker te maken, om contact te houden met vrienden, te experimenteren en grenzen te verleggen.

In dit document worden de kernwaarden van de stichting Fioretti Teylingen uitgewerkt in concrete gedragsregels. De integriteitscode is van toepassing op de leerlingen, medewerkers, het college van bestuur en de raad van toezicht van de stichting. 

U kunt het document hieronder downloaden. 

De klachtenregeling

De Wet Voortgezet Onderwijs (WVO) verplicht Stichting Fioretti Teylingen een klachtenregeling vast te stellen en een klachtencommissie in te stellen. Volgens de wet kunnen ouders, leerlingen en personeelsleden klachten indienen over gedragingen en beslissingen van het bestuur of het personeel.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschenen publicaties van de Fio-Actueel (nieuwsbrief voor ouders/verzorgers) in schooljaar 2023-2024

 

 

Wij realiseren ons dat ouders/verzorgers met opgroeiende kinderen worden geconfronteerd met behoorlijke kosten. Mede hierom doen we ons uiterste best de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden.

Stichting 113 heeft speciaal hiervoor het artikel  'pesten op school'  geschreven. Hierin staan tips, hulpnummers en overige informatie.