Onze school - Leerrecht - leerplicht

Bij regelmatig te laat komen of verzuim wordt er door de school contact opgenomen met de leerrechtambtenaar van de betreffende regio (regionaal bureau leerrecht Haarlemmermeer en regionaal bureau leerrecht Zuid-Kennemerland).

Bij ongeoorloofd schoolverzuim (ook in geval van schorsing) wordt er direct gemeld bij Leerrecht. Bij te laat komen houden we ons aan de 4-8-12-16 regeling. Bij 4 keer gesprek met leerling, bij 8 keer ouders informeren, bij 12 keer Leerrecht informeren en bij 16 keer wordt de leerrechtambtenaar en bureau Halt ingeschakeld.

Teamleiders, Coördinator Ondersteuning en directie hebben drie keer per schooljaar overleg met de leerrechtambtenaar van het RBL waarin verzuimproblematiek besproken wordt. Maatregelen die al genomen zijn worden geëvalueerd. Indien nodig is er contact tussen de leerrechtambtenaar en het Intern Ondersteuning Team (hierna I.O.T. genoemd) en wordt overlegd met het JGT of de GGD voor passende ondersteuning.