Onze school - Leerplicht

Bij regelmatig te laat komen of verzuim wordt er door de school contact opgenomen met de leerplichtambtenaar van de betreffende regio (Regionaal Bureau Leerplicht Holland, Haarlemmermeer en Regionaal Leerplicht Zuid-Kennemerland).

Bij ongeoorloofd schoolverzuim (ook in geval van schorsing) wordt er direct gemeld bij Leerplicht. Bij te laatkomen houden we ons aan de 3-6-9-12 regeling. Bij 3 keer gesprek met leerling, bij zes keer ouders informeren, bij 9 keer Leerplicht en bij 12 keer wordt de leerplichtambtenaar en bureau Halt ingeschakeld.

Teamleiders, Coƶrdinator Ondersteuning en directie hebben drie keer per schooljaar overleg met de leerplichtambtenaar van het RBL (dhr. W. Knol) waarin verzuimproblematiek besproken wordt. Maatregelen die al genomen zijn worden geĆ«valueerd. Indien nodig is er contact tussen de leerplichtambtenaar en het Intern Ondersteuning Team (hierna I.O.T. genoemd) en wordt overlegd met het JGT of de GGD voor passende ondersteuning.