Onze school - Bijzonder verlof aanvragen

Bijzonder verlof kan volgens de leerplichtwet uitsluitend verleend worden, indien er sprake is van dringende omstandigheden.

De reden voor het verzoek moet duidelijk worden toegelicht. De schoolleiding zal zich, in geval van een aanvraag voor vakantieverlof, zéér terughoudend opstellen. 

Bijzonder verlof

Wilt u verlof (onder de 10 dagen) aanvragen voor uw kind? De aanvraag zal d.m.v. het aanvraagformulier bijzonder verlof schriftelijk moeten worden aangevraagd bij de teamleider van uw zoon/dochter. 

Er bestaan drie soorten (bijzonder) verlof:

 1. Extra vakantieverlof (maximaal 10 schooldagen)
 2. Verlof voor persoonlijke en gewichtige omstandigheden
 3. Verlofaanvragen vanwege godsdienst of levensovertuiging

Voor een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 1 van de Leerplichtwet 1969 voor tien schooldagen per schooljaar gelden de volgende richtlijnen:

 1.  Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
  b.  Voor verhuizing ten hoogste 1 dag;
  c.  Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen en in het buitenland maximaal 5 schooldagen;
 2. d.  Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 4e graad, duur in overleg met de teamleider of de leerrecht(plus)ambtenaar (bij meer dan 10 dagen);
 3. e.  Bij overlijden en begrafenis van bloed- of aanverwanten:    
 • in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen
 • in de 3e en 4e graad ten hoogste 1 dag
 • in het buitenland 1e t/m 4e graad maximaal 5 schooldagen;

          f.  Bij 25-, 40-, en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½- , 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor 1                      dag;
          g. Voor andere naar het oordeel van de teamleider of leerrechtambtenaar belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.

Extra verlof wordt NIET verleend vanwege de volgende redenen:

 •   goedkope vliegtickets;
 •   familiebezoek in het buitenland;
 •   omdat de tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode;
 •   eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte;
 •   het winnen van een prijs of het anderszins aanbieden van een vakantie door derden;
 •   een van de kinderen kan niet achterblijven;
 •   oriënteren op terugkeer naar land van herkomst;
 •   vakantiebespreking in den lande;
 •   dienstrooster van werknemer.

Voor aanvraag verlof dient een schriftelijk bewijs te worden overlegd.

Voor verlof wegens persoonlijke en gewichtige omstandigheden boven de tien schooldagen per jaar, beslist de consulent leerrecht verbonden aan de school van uw kind. Deze aanvraag moet acht weken van tevoren schriftelijk worden ingediend bij het Regionaal Bureau Leerrecht. 

Waarschuwing:
De teamleider is verplicht de leerrechtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd verzuim. Tegen ouder(s)/verzorger(s) die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, zal proces-verbaal worden opgemaakt. Ongeoorloofd verzuim (hieronder valt ook bij herhaling te laat komen) wordt gemeld aan onze leerrechtambtenaar. De leerrecht ambtenaar kan ouders (en eventueel de leerling) uitnodigen voor een gesprek en/of een waarschuwing geven. De leerrechtambtenaar probeert de reden voor het verzuim te achterhalen en zoekt samen met ouders en school naar passende oplossingen. Indien nodig zal een instelling voor hulpverlening ingeschakeld worden. Als het verzuim blijft voortduren zal de leerrechtambtenaar overgaan tot het opmaken van een proces-verbaal.

Meer informatie over het Regionaal Bureau Leerrecht kunt u vinden op de website https://rbl-hollandrijnland.nl/