Onze school - Bijzonder vakantieverlof aanvragen

Bijzonder vakantieverlof kan volgens de leerplichtwet uitsluitend verleend worden, indien er sprake is van dringende omstandigheden.

Bovendien mag dit hoogstens éénmaal per schooljaar en niet in de eerste twee lesweken van een schooljaar. Vakantieverlof moet schriftelijk en minstens 15 werkdagen vóór de verlofdatum bij de adjunct-directeur worden aangevraagd. 

De reden voor het verzoek moet duidelijk worden toegelicht. De schoolleiding zal zich, in geval van een aanvraag voor vakantieverlof, zéér terughoudend opstellen. Wanneer hij van mening is dat er geen sprake is van dringende omstandigheden, zal overleg met de leerplichtambtenaar kunnen plaatsvinden. Hieronder kunt u het aanvraagformulier downloaden. 

Ongeoorloofd verzuim (hieronder valt ook bij herhaling te laat komen) wordt gemeld aan onze leerplichtambtenaar. De leerplicht ambtenaar kan ouders (en eventueel de leerling) uitnodigen voor een gesprek en/of een waarschuwing geven. De leerplichtambtenaar probeert de reden voor het verzuim te achterhalen en zoekt samen met ouders en school naar passende oplossingen. Indien nodig zal een instelling voor hulpverlening ingeschakeld worden. Als het verzuim blijft voortduren zal de leerplichtambtenaar overgaan tot het opmaken van een proces-verbaal.

Meer informatie over het Regionaal Bureau Leerplicht kunt u vinden op de website https://rbl-hollandrijnland.nl/