Onze school - Algemeen

Wij zijn een bruisende vmbo, mavo en havo (leerjaar 1 en 2) school. Bij ons doe je kennis, vaardigheden én ervaringen op die je later nodig hebt voor een passende vervolgopleiding of een leuke baan. Je krijgt theorieles én praktische opdrachten die je met klasgenoten uitvoert. Zo leer je niet alleen wat je moet weten en hoe je samenwerkt, maar ook hoe je je weg vindt in de steeds veranderende wereld.

In de internettoepassing scholen op de kaart kan de kwaliteit gevolgd, gecontroleerd en geëvalueerd worden.

Voor onze leerlingen vinden wij ontwikkelen, plezier en verbinding belangrijk. In onze manier van werken dragen wij dit uit. Dit is zichtbaar in onze kleinschalige organisatiestructuur en in het ontwerp van ons schoolgebouw, onze heldere schoolregels en het belang dat wij hechten aan coaching. 

De teamleider is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijskundig beleid en de leerlingbegeleiding in de verschillende leerjaren. De teamleider geeft leiding aan het team, overlegt onder meer over de voortgang van de studie en over de resultaten, inzet en specifieke leerhouding van de leerlingen afzonderlijk. Hij/zij is tevens voorzitter van rapport- en overgangsvergaderingen. Indien het gedrag van een leerling (ongeoorloofd schoolverzuim, veelvuldig te laat komen, wangedrag e.d.) daartoe aanleiding geeft, kan de teamleider passende maatregelen nemen.

Persoonlijke aandacht, duidelijkheid en een veilig klimaat zijn belangrijk voor goede leerprestaties. Ieder team heeft een eigen ruimte in het gebouw en deze ruimte noemen wij een onderwijshuis. Die naam geeft precies aan wat het is: een veilige plek, een thuisbasis, waar elke leerling in beeld is.

2 leerlingen in bedrijf bij techniek

Op het Fioretti College Hillegom bieden we de volgende leerwegen aan:

  • de basisberoepsgerichte leerweg
  • de kaderberoepsgerichte leerweg
  • basis/kader opstroomklas
  • kader/mavo opstroomklas
  • de mavo (TL)
  • mavo X-tra
  • mavo/havo opstroomklas
  • havo onderbouw

Fioretti College Hillegom staat voor een veilig sociaal klimaat, een breed en kwalitatief goed onderwijsaanbod en een gerichte leerlingenbegeleiding.

De leerlingen wordt geleerd hoe normen en waarden een belangrijke rol in het leven van alledag kunnen spelen. Dit krijgt ook gestalte in het pedagogische klimaat van de school en in het zorgzaam omgaan met elkaar en met de omgeving.