vmbo huizen en mavo-havo huis

Hillegom

De teamleider

De teamleider is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijskundig beleid en de leerlingbegeleiding in de verschillende leerjaren. De teamleider geeft leiding aan het team, overlegt onder meer over de voortgang van de studie en over de resultaten, inzet en specifieke leerhouding van de leerlingen afzonderlijk. Hij/zij is tevens voorzitter van rapport- en overgangsvergaderingen. Indien het gedrag van een leerling (ongeoorloofd schoolverzuim, veelvuldig te laat komen, wangedrag e.d.) daartoe aanleiding geeft, kan de teamleider passende maatregelen nemen.

Huizenstructuur

Huizenstructuur

Persoonlijke aandacht, duidelijkheid en een veilig klimaat zijn belangrijk voor goede leerprestaties.eder team heeft een eigen ruimte in het gebouw en deze ruimte noemen wij een onderwijshuis. Die naam geeft precies aan wat het is: een veilige plek, een thuisbasis, waar elke leerling in beeld is.

In de onderbouw hebben we drie teams (en dus drie huizen). Ieder huis heeft een eigen teamleider en een docententeam van ongeveer 12-15 docenten en deze geven les aan 6 of 7 klassen (ong. 120-160 leerlingen). Binnen het huis is ook een gedragsspecialist aanwezig.

Een huis bestaat uit een aantal leslokalen, een open werkruimte, werk- en gesprekskamers en een teamkamer voor docenten. Ook hebben de leerlingen er hun eigen kluisjes. Het huis is alleen bestemd voor leerlingen/klassen die daar bijna alle lessen volgen. Onze leerlingen gaan daardoor niet op in het grote geheel. Vanaf het derde leerjaar zitten leerlingen in een beroepsgerichte afdeling of mavo afdeling.

De bovenbouw is verdeeld in vier huizen.

Onderwijsaanbod

2 leerlingen in bedrijf bij techniek

Op het Fioretti College Hillegom bieden we de volgende leerwegen aan:

- de basisberoepsgerichte leerweg

- de kaderberoepsgerichte leerweg

- basis/kader opstroomklas

- kader/mavo opstroomklas

- de mavo (TL)

- gemengde leerweg

- mavo/havo opstroomklas

- havo 1 tot en met 3 

Opstroomklassen

Op de basisschool krijgt uw zoon/dochter advies op welk niveau op het voortgezet onderwijs gestart kan worden. Op het Fioretti College Hillegom hebben wij los van een basisklas en een havo klas ook opstroomklassen basis-kader, kader-mavo en mavo-havo.

De leerlingen in de basis-kader klassen krijgen les op kaderniveau. De leerlingen in de kader-mavoklas krijgen les op mavoniveau en de leerlingen in de mavo-havoklas krijgen les op havo niveau; ook de toetsen, boeken en digitale leermiddelen zijn op het hogere niveau.

De leerlingen die geplaatst zijn in een opstroomklas krijgen cijfers op twee niveaus. Ook het rapport van de leerlingen van onze opstroomklassen geeft rapportcijfers op twee niveaus aan. Door de toetsen van onze leerlingen goed te analyseren, wordt uw zoon/dochter aan het einde van het tweede leerjaar op grond van een goede determinatie geplaatst op het niveau wat bij uw zoon/dochter past in leerjaar 3. Zo bieden wij ook de mogelijkheid dat uw zoon/ dochter bepaalde vakken op een hoger niveau kan volgen. Uw zoon dochter werkt op zijn/haar eigen niveau.

Er zijn duidelijke verschillen aan te wijzen tussen de beroepsgerichte leerwegen en de mavo/havo. Zoals het woord al zegt zijn de beroepsgerichte leerwegen veel meer georiƫnteerd op de praktijk en praktisch bezig zijn.
De mavo en de havo zijn meer theoretisch van aard. Iets wat ook in de verschillende lessentabellen tot uitdrukking komt. Om de kleinschaligheid en daarmee de persoonlijke aandacht te waarborgen hebben we gekozen voor een organisatie in zeven kleinere onderwijshuizen. In elk huis zullen ongeveer 100 tot 120 leerlingen onderwijs krijgen van een vast team van plus minus 10 docenten. Een ander organisatieprincipe is het werken met gescheiden aanvangstijden en pauzes voor onder- en bovenbouw. Dat heeft als voordeel dat er aan het begin van de dag geen massale toestroom van fietsers is en dat de leerlingen in de pauzes veel meer ruimte hebben.

Identiteit

Op het Fioretti College wordt gewerkt vanuit de katholieke traditie met respect voor - en rekening houdend met - de diversiteit in levensbeschouwelijke opvattingen.

De leerlingen wordt geleerd hoe normen en waarden een belangrijke rol in het leven van alledag kunnen spelen. Dit krijgt ook gestalte in het pedagogische klimaat van de school en in het zorgzaam omgaan met elkaar en met de omgeving.

Lees meer: Identiteit

Missie en visie

bord met welkom op het Fioretti College

Voor onze leerlingen vinden wij persoonlijke aandacht, rekening houden met verschillen, stimuleren van talenten en het bevorderen van de sociale ontwikkeling belangrijk.

In onze manier van werken dragen wij dit uit. Dit is zichtbaar in onze kleinschalige organisatiestructuur en in het ontwerp van ons schoolgebouw, onze heldere schoolregels en het belang dat wij hechten aan ons mentoraat. 

Lees meer: Missie en visie