Onze school - Gedragsspecialist

Binnen elk onderwijshuis werkt een gedragsspecialist. Dit is een geschoolde docent die de collega’s ondersteunt bij het handelingsgericht uitvoeren van de leerlingbegeleiding en is nauw betrokken bij de organisatie van de begeleiding voor leerlingen in het huis die specifieke ondersteuning nodig hebben.

De gedragsspecialist is gespecialiseerd in het in beeld brengen van de leerling en handelingsgericht begeleiden van leerlingen en heeft tot taak om het team vanuit zijn/haar deskundigheid te ondersteunen tijdens de leerlingbespreking. De gedragsspecialist ondersteunt in de eerste plaats individuele docenten en mentoren bij het ontwikkelen, vastleggen en planmatig uitvoeren van kortdurende (preventieve) ondersteuning vanuit het onderwijshuis via handelingsgericht werken.

De gedragsspecialist kan een coach zo nodig ook ondersteunen in gesprekken met ouders, de leerling en ketenpartners (bijvoorbeeld Regionaal Bureau Leerrecht, het JGT of de GGD). De gedragsspecialisten kunnen ook lesobservaties doen en aanwezig zijn bij gesprekken met leerlingen en ouders.

Als er een multidisciplinaire aanpak nodig is, kan de gedragsspecialist in overleg met teamleider en coördinator ondersteuning een Multidisciplinair Overleg (MDO) organiseren om het beeld van de leerling nader te omschrijven en de interne en externe ondersteuning op elkaar af te stemmen. Er wordt nadrukkelijk afgesproken wie hierbij de regie (en verantwoordelijkheid) heeft voor dit traject en wie de contactpersoon is/wordt voor de ouders.

In dit overleg wordt besloten óf en zo ja, welke ondersteuning binnen de school geïntensiveerd kan worden of dat toegevoegde expertise gezocht moet worden binnen de ketenpartners van school of het Loket Passend Onderwijs. Ouders en de leerling worden vanaf het begin betrokken bij dit overleg/traject De gedragsspecialist kan adviseren wanneer en welke externe hulpverlening betrokken kan worden en kan in overleg met de Coördinator Ondersteuning een verwijzing tot stand brengen.

Gedragsspecialisten overzicht onderbouw en bovenbouw

ONDERBOUW

Basis/Kader
huis blauw

mw. J. Woudhuizen  WOU  WOU
Basis/Kader
huis huis groen
mw. R. Kouwenberg KWG
Basis/Kader
huis oranje 
mw. Q. Hogervorst HTQ

BOVENBOUW

Dienstverlening & Producten mw. C.A. van Haaster  VHC VHC
Techniek mw. F. Elgersma 

 EGA

EGA
Zorg en Welzijn  mw. C. v.d Kraan-Pasma  PMA PMA
Mavo mw. C.T.M. Hulsebosch HUL HUL