Onze school - Visie op ondersteuning en begeleiding

Presentatie ondersteuning & leerlingbegeleiding op het Fioretti College Hillegom

Centraal in onze ondersteuning  en begeleiding aan leerling staat het bijdragen aan het schoolsucces en welzijn van elke leerling, waarbij het eerste eigenaarschap bij de leerling en ouders ligt. Het doel is elke leerling zo goed mogelijk begeleiden om uiteindelijk een diploma te behalen op het niveau dat bij de leerling past en dat wij kunnen aanbieden. Het leerproces van de leerling in een klassituatie is altijd uitgangspunt op school, ook bij ondersteuning aan leerlingen. 

Onze focus is vanuit persoonlijke aandacht aansluiten bij de mogelijkheden en belevingswereld van de leerling, het ontwikkelen vaardigheden, ontdekken van eigen talenten en groeien in zelfstandigheid, keuzes maken en doelen stellen. Iedereen kan zich ontwikkelen en is daarvoor vooral zelf verantwoordelijk. Wij helpen onze leerlingen deze verantwoordelijkheid te leren dragen. Veiligheid en aandacht, rekening houden met verschillen en stimuleren zijn voor ons belangrijke voorwaarden om elke leerling om tot volle bloei te laten komen.

Ondersteuning en begeleiding vinden wij een integraal onderdeel van het onderwijs en geen apart systeem. We werken er aan om de deskundigheid op het gebied van begeleiding en ondersteuning rondom het primair proces in het huis te versterken en te verbreden. Daar waar de inzet van specifieke ondersteuning onvermijdelijk is, dient er een duidelijke relatie met het primaire proces te zijn. We streven naar vroege signalering en tijdige inzet van aanvullende ondersteuning.

Wij willen dat ons onderwijsprogramma zo goed mogelijk aansluit op de onderwijsbehoeften van leerlingen, zodat elke leerling zich uitgedaagd voelt en in is staat succesvol te zijn in zijn leerproces. Leraren, mentoren en gedragsspecialisten werken  planmatig en handelingsgericht. We zorgen dat elke leerling zo goed mogelijk in beeld is. Onderwijsbehoeften zijn vooral gericht op de ontwikkelingsmogelijkheden en kansen voor de leerling: wat heeft deze leerling  de komende periode (extra) nodig om bepaalde doelen te bereiken? Dit gebeurt in nauw overleg met en in afstemming met de leerling zelf en de ouders. We willen de leerling uitdagen een actieve rol te nemen in het eigen leerproces en geven gerichte en positieve feedback als dat onvoldoende het geval is.