Onze school - Fioretti Intern Ondersteuningsteam (FIOT)

Het Fioretti Intern Ondersteuningsteam (FIOT) is het overleg van het interne ondersteuningsteam (gedragsspecialisten/trajectbegeleider, coördinator ondersteuning) binnen school, waar leer- en gedragsproblemen of sociaal-emotionele belemmeringen, van leerlingen worden besproken. Vanuit de signalering door of de hulpvraag door mentoren en/of  docenten wordt in dit overleg besloten óf, en zo ja wélke hulp/begeleiding gezocht of ingezet moet worden.

Het ondersteuningsoverleg is een overleg- en beslismoment waarin de school, als vervolg op de leerlingbespreking, bij specifieke vragen over leerlingen snel adequate oplossingen kunnen bedenken en toepassen. Ouders en leerling worden steeds betrokken bij dit traject.

Wij vinden het belangrijk dat het overleg rond een leerling flexibel is. Daarmee wordt bedoeld dat overleg plaatsvindt op de momenten dat het nodig is en met de partners die vanuit hun expertise bij het dossier horen en met leerling en ouders aan tafel.

Mogelijke vervolg/uitkomsten FIOT:

-          Analyse onderwijs- en ondersteuningsvraag

-          Handelingsadviezen voor mentoren, leerkrachten

-          Advies en afspraken aanvullende (interne) ondersteuning en te volgen traject

-          Extra ondersteuning via OPP (trajectbegeleiding)

-          Aanmelding Loket Passend Onderwijs (consultatie en advies)

-          Verwijzing naar inzet externe hulpverlening JGT, GGD, RBL etc.

-          Multidisciplinair Overleg (MDO), met ouders en leerling, hulpverlening

-          Afstemming met externe hulpverlening