Onze school - Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)

Het kan zijn dat uw zoon/dochter ondersteuning nodig heeft bij taal en/of rekenen om een vmbo-diploma te halen. Voor leerlingen in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg kan de school beslissen om dan leerondersteuning aan te bieden. Voorheen kwamen deze leerlingen mogelijk in aanmerking voor een beschikking voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO).

Met ingang van 1 augustus 2018 is dat in het kader van passend onderwijs gewijzigd. Het is aan de school om te bepalen òf ondersteuning noodzakelijk is en op welke wijze en hoelang deze ondersteuning wordt aangeboden. Het is dus geen ‘label’ meer dat aan een leerling hangt. LWOO was en is geen aparte leerweg of niveau. 

Voor welke leerlingen is leerwegondersteuning bedoeld?

Leerwegondersteuning is bedoeld voor basis- en kaderleerlingen voor wie blijkt dat er (didactische) ondersteuning nodig is om taal- en rekenen op gewenst niveau te brengen en uiteindelijk een vmbo-diploma te halen.

Waaruit bestaat leerwegondersteuning op het Fioretti College?

Wij bieden leerwegondersteuning zoveel mogelijk aan in de groep en in het huis. Dat betekent voor de leerlingen in basis-kader huizen (goud en groen) dat er:

Vanuit de kleinschalige organisatiestructuur (onderwijshuizen) en groepsgrootte meer aandacht en tijd is voor instructie, coaching en begeleiding, structuur en overzicht, aanmoediging en feedback. De groepsgrootte is vastgesteld (onder- en bovenbouw) op: Basis (ca. 18 leerlingen) of (B/)K-groepen (ca 22 lln);

Vervolgens kan de school besluiten om pluslessen aan te bieden op het gebied van taal, rekenen en schoolse vaardigheden. Dat wordt als volgt vormgegeven:

  • In de onderbouw wordt er gewerkt met een plus-uur in het rooster. Binnen dit extra uur krijgen leerlingen die het nodig hebben (in kleine groepjes) gerichte ondersteuning voor taal, rekenen en schoolse vaardigheden (zoals plannen, organiseren, leren) door een "plus"-docent.
  • In de bovenbouw kunnen extra steunlessen worden ingezet.
  • De plusondersteuning en steunlessen zijn in principe tijdelijk, met een afbouw in intensiteit en frequentie. De plus-docenten bepalen samen met de coaches welke leerlingen zij uitnodigen voor een periode van ondersteuning en wanneer dit wordt afgesloten. Leerlingen kunnen gedurende het hele schooljaar worden uitgenodigd.

Welke voorwaarden zijn er om in aanmerking te komen?

Voor leerlingen met een advies binnen de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg bekijken we bij aanmelding in welke klas (niveau en groepsgrootte) we de leerling plaatsen en of we eventueel aanvullend pluslessen aanbieden.

Op basis van de test- en toetsinformatie vanuit de basisschool beoordelen we bij aanmelding - en daarna vanuit onze eigen methode, onafhankelijke toetsing (Cito-Volg) - of de leerling de leerachterstanden voor taal en/of rekenen heeft en welke ondersteuning er nodig is om deze achterstanden in te lopen.