Onze school - Leerlingbegeleiding

Op het Fioretti College Hillegom staan leerlingen met rekenproblemen of dyscalculie er niet alleen voor. Wanneer zij in het bezit zijn van een officiële dyscalculieverklaring of een ERW-verklaring kunnen we extra ondersteuning bieden.

Wanneer een leerling nog geen verklaring heeft, maar er wel gegronde redenen zijn om te vermoeden dat deze leerling een rekenprobleem of dyscalculie heeft, dan bestaat de mogelijkheid om te testen of dat vermoeden gegrond is. Op basis van deze testen kan ervoor gekozen worden om deze leerling verder te laten onderzoeken.

Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek (www.swvduinenbollenstreek.nl). In het samenwerkingsverband werken scholen samen om voor alle leerlingen in de regio het best mogelijke onderwijs en passende ondersteuning op school te organiseren.

Presentatie ondersteuning & leerlingbegeleiding op het Fioretti College Hillegom

Centraal in onze ondersteuning  en begeleiding aan leerling staat het bijdragen aan het schoolsucces en welzijn van elke leerling, waarbij het eerste eigenaarschap bij de leerling en ouders ligt. Het doel is elke leerling zo goed mogelijk begeleiden om uiteindelijk een diploma te behalen op het niveau dat bij de leerling past en dat wij kunnen aanbieden. Het leerproces van de leerling in een klassituatie is altijd uitgangspunt op school, ook bij ondersteuning aan leerlingen. 

Presentatie coaching en maatwerk

Wij vinden persoonlijke begeleiding en aandacht belangrijk. Zowel in de onderbouw als in de bovenbouw heeft uw zoon/dochter een coach. 

Het Fioretti Intern Ondersteuningsteam (FIOT) is het overleg van het interne ondersteuningsteam (gedragsspecialisten/trajectbegeleider, coördinator ondersteuning) binnen school, waar leer- en gedragsproblemen of sociaal-emotionele belemmeringen, van leerlingen worden besproken. Vanuit de signalering door of de hulpvraag door coaches en/of  docenten wordt in dit overleg besloten óf, en zo ja wélke hulp/begeleiding gezocht of ingezet moet worden.

De trajectbegeleider begeleidt leerlingen die extra (tijdelijke) ondersteuning nodig hebben, naast de ondersteuning die in het onderwijshuis geboden kan worden. In dit kader stelt de trajectbegeleider een ontwikkelingsperspectiefplan op met de betrokkenen en ontwikkelt een specifieke arrangement voor de leerling.

De coördinator ondersteuning & begeleiding organiseert en monitort samen met de gedragsspecialisten zaken rondom de ondersteuning van leerlingen in de school. Zij is ook de schakel tussen gedragsspecialisten, coaches en externe organisaties op het gebied van ondersteuning. De contacten verlopen altijd in samenspraak met de ouders/verzorgers.

Het kan zijn dat uw zoon/dochter ondersteuning nodig heeft bij taal en/of rekenen om een vmbo-diploma te halen. Voor leerlingen in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg kan de school beslissen om dan leerondersteuning aan te bieden. Voorheen kwamen deze leerlingen mogelijk in aanmerking voor een beschikking voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO).

Jeugdhulp en school werken op verschillende manieren samen om leerlingen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling en in hun schoolloopbaan. Aan onze school zijn twee vaste coaches vanuit het Jeugd- en Gezinsteam Hillegom verbonden. Het Jeugd- en gezinsteam is onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD en school werken op verschillende manieren samen. De Jeugdverpleegkundigen van de GGD kunnen gedurende de schoolperiode met school, ouders en leerlingen meedenken en hen van adviezen voorzien rondom lichamelijke en geestelijke gezondheid, opgroeien, leefstijl, ziekteverzuim, voeding en (genots)middelen.

Binnen het Fioretti College Hillegom is veel aandacht voor dyslectische leerlingen. Als zij in het bezit zijn van een officiële dyslexieverklaring krijgen zij door middel van een aantal faciliteiten extra ondersteuning.

Fioretti College Hillegom kent een meldcode voor de aanpak van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Hierin staan richtlijnen voor het handelen van medewerkers wanneer zij geconfronteerd worden met een situatie waarbij vermoeden van mishandeling bestaat. De meldcode is opgesteld in samenwerking met diverse regionale instanties en is ter inzage bij het bestuur van de school. Dhr. J. van ’t Wout (Coördinator Ondersteuning) is aandachtfunctionaris en contactpersoon voor vragen op dit terrein. 

Binnen elk onderwijshuis werkt een gedragsspecialist. Dit is een geschoolde docent die de collega’s ondersteunt bij het handelingsgericht uitvoeren van de leerlingbegeleiding en is nauw betrokken bij de organisatie van de begeleiding voor leerlingen in het huis die specifieke ondersteuning nodig hebben.