vmbo huizen en mavo-havo huis

Hillegom

Visie op ondersteuning en begeleiding

Centraal in onze ondersteuning  en begeleiding aan leerling staat het bijdragen aan het schoolsucces en welzijn van elke leerling, waarbij het eerste eigenaarschap bij de leerling en ouders ligt. Het doel is elke leerling zo goed mogelijk begeleiden om uiteindelijk een diploma te behalen op het niveau dat bij de leerling past en dat wij kunnen aanbieden. Het leerproces van de leerling in een klassituatie is altijd uitgangspunt op school, ook bij ondersteuning aan leerlingen. 

Lees meer: Visie op ondersteuning en begeleiding

Coach

Elke leerling heeft een eigen coach. Je coach maakt je wegwijs in de school en begeleidt je in je persoonlijke ontwikkeling. Je bespreekt wekelijks met je coach je leerdoelen. Aan welke doelen heb je gewerkt, wat heb je daarvan geleerd en aan welke doelen ga je komende weken werken? Samen met je coach heb je hierover ook contact met je ouders/verzorgers. Zo werken we samen met jou stap voor stap aan jouw toekomst.

Fioretti Intern Ondersteuningsteam (FIOT)

Fioretti Intern Ondersteuningsteam (FIOT)

Het Fioretti Intern Ondersteuningsteam (FIOT) is het overleg van het interne ondersteuningsteam (gedragsspecialisten/trajectbegeleider, coördinator ondersteuning) binnen school, waar leer- en gedragsproblemen of sociaal-emotionele belemmeringen, van leerlingen worden besproken. Vanuit de signalering door of de hulpvraag door mentoren en/of  docenten wordt in dit overleg besloten óf, en zo ja wélke hulp/begeleiding gezocht of ingezet moet worden.

Lees meer: Fioretti Intern Ondersteuningsteam (FIOT)

Trajectbegeleider

Trajectbegeleider

De trajectbegeleider begeleidt leerlingen die extra (tijdelijke) ondersteuning nodig hebben, naast de ondersteuning die in het onderwijshuis geboden kan worden. In dit kader stelt de trajectbegeleider een ontwikkelingsperspectiefplan op met de betrokkenen en ontwikkelt een specifieke arrangement voor de leerling.

Lees meer: Trajectbegeleider

Coördinator ondersteuning

De coördinator ondersteuning (of zorgcoördinator) organiseert en monitort samen met de gedragsspecialisten zaken rondom de ondersteuning van leerlingen in de school. Hij is ook de schakel tussen gedragsspecialisten, coaches/mentoren en externe organisaties op het gebied van ondersteuning. De contacten verlopen altijd in samenspraak met de ouders/verzorgers.

Lees meer: Coördinator ondersteuning

Het Jeugd- en Gezinsteam

Het Jeugd- en Gezinsteam (JGT)

Het Jeugd- en gezinsteam is onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In het  Jeugd- en gezinsteam werken deskundigen uit verschillende organisaties samen, om het hulpaanbod voor ouders en jongeren overzichtelijk en doelmatig te organiseren.

Lees meer: Het Jeugd- en Gezinsteam

Jeugdgezondheidszorg/GGD

Jeugdgezondheidszorg/GGD

De Jeugdverpleegkundigen van de GGD kunnen gedurende de schoolperiode met ouders meedenken en hen van adviezen voorzien rondom lichamelijke en geestelijke gezondheid, opgroeien, leefstijl, ziekteverzuim, voeding en (genots)middelen. De GGD is onderdeel van het Centrum Jeugd en Gezin.

Lees meer: Jeugdgezondheidszorg/GGD

Dyslexie en Kurzweil

Binnen het Fioretti College Hillegom is veel aandacht voor dyslectische leerlingen. Als zij in het bezit zijn van een officiële dyslexieverklaring krijgen zij door middel van een aantal faciliteiten extra ondersteuning.

Lees meer: Dyslexie en Kurzweil

Meldcode (vermoedens van) kindermishandeling

Meldcode (vermoedens van) kindermishandeling

Fioretti College Hillegom kent een meldcode voor de aanpak van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Hierin staan richtlijnen voor het handelen van medewerkers wanneer zij geconfronteerd worden met een situatie waarbij vermoeden van mishandeling bestaat. De meldcode is opgesteld in samenwerking met diverse regionale instanties en is ter inzage bij het bestuur van de school. Dhr. J. van ’t Wout (Coördinator Ondersteuning) is aandachtfunctionaris en contactpersoon voor vragen op dit terrein. 

Gedragsspecialist

Binnen elk onderwijshuis werkt een gedragsspecialist. Dit is een geschoolde docent die de collega’s ondersteunt bij het handelingsgericht uitvoeren van de leerlingbegeleiding en is nauw betrokken bij de organisatie van de begeleiding voor leerlingen in het huis die specifieke ondersteuning nodig hebben.

De gedragsspecialist is gespecialiseerd in het in beeld brengen van de leerling en handelingsgericht begeleiden van leerlingen en heeft tot taak om het team vanuit zijn/haar deskundigheid te ondersteunen tijdens de leerlingbespreking. De gedragsspecialist ondersteunt in de eerste plaats individuele docenten en mentoren bij het ontwikkelen, vastleggen en planmatig uitvoeren van kortdurende (preventieve) ondersteuning vanuit het onderwijshuis via handelingsgericht werken.

De gedragsspecialist kan een coach zo nodig ook ondersteunen in gesprekken met ouders, de leerling en ketenpartners (bijvoorbeeld Leerplicht, het JGT of de GGD). De gedragsspecialisten kunnen ook lesobservaties doen en aanwezig zijn bij gesprekken met leerlingen en ouders.

Als er een multidisciplinaire aanpak nodig is, kan de gedragsspecialist in overleg met teamleider en coördinator ondersteuning een Multidisciplinair Overleg (MDO) organiseren om het beeld van de leerling nader te omschrijven en de interne en externe ondersteuning op elkaar af te stemmen. Er wordt nadrukkelijk afgesproken wie hierbij de regie (en verantwoordelijkheid) heeft voor dit traject en wie de contactpersoon is/wordt voor de ouders.

In dit overleg wordt besloten óf en zo ja, welke ondersteuning binnen de school geïntensiveerd kan worden of dat toegevoegde expertise gezocht moet worden binnen de ketenpartners van school of het Loket Passend Onderwijs. Ouders en de leerling worden vanaf het begin betrokken bij dit overleg/traject De gedragsspecialist kan adviseren wanneer en welke externe hulpverlening betrokken kan worden en kan in overleg met de Coördinator Ondersteuning een verwijzing tot stand brengen.

Gedragsspecialisten overzicht onderbouw en bovenbouw

ONDERBOUW

Basis/Kader
huis blauw

mw. J. Woudhuizen  WOU  WOU
Basis/Kader
huis goud
mw. M van Dooren DVM DVM
Basis/Kader
huis groen
mw. B. van Esch ESC ESC
       
       

BOVENBOUW

Ecnomie mw. C.A. van Haaster  VHC VHC
Techniek mw. F. Elgersma 

 EGA

EGA
Zorg en Welzijn  mw. C. v.d Kraan-Pasma  PMA PMA
Mavo mw. C.T.M. Hulsebosch HUL HUL