vmbo huizen en mavo-havo huis

Hillegom

De teamleider

De teamleider is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijskundig beleid en de leerlingbegeleiding in de verschillende leerjaren. De teamleider geeft leiding aan het team, overlegt onder meer over de voortgang van de studie en over de resultaten, inzet en specifieke leerhouding van de leerlingen afzonderlijk. Hij/zij is tevens voorzitter van rapport- en overgangsvergaderingen. Indien het gedrag van een leerling (ongeoorloofd schoolverzuim, veelvuldig te laat komen, wangedrag e.d.) daartoe aanleiding geeft, kan de teamleider passende maatregelen nemen.

Huizenstructuur

Huizenstructuur

Persoonlijke aandacht, duidelijkheid en een veilig klimaat zijn belangrijk voor goede leerprestaties. Onze school is daarom onderverdeeld in acht teams. Ieder team heeft een eigen ruimte in het gebouw en deze ruimte noemen wij een onderwijshuis. Die naam geeft precies aan wat het is: een veilige plek, een thuisbasis, waar elke leerling in beeld is. In de onderbouw hebben we vier teams (en dus vier huizen); drie huizen voor basis en kader en één huis voor mavo en havo. Ieder huis heeft een eigen teamleider en een docententeam van ongeveer 12-15 docenten en deze geven les aan 6 of 7 klassen (ong. 120-160 leerlingen). Binnen het huis is ook een gedragsspecialist aanwezig.

Een huis bestaat uit een aantal leslokalen, een open werkruimte, werk- en gesprekskamers en een teamkamer voor docenten. Ook hebben de leerlingen er hun eigen kluisjes. Het huis is alleen bestemd voor leerlingen/klassen die daar bijna alle lessen volgen. Onze leerlingen gaan daardoor niet op in het grote geheel. Vanaf het derde leerjaar zitten leerlingen in een beroepsgerichte afdeling of mavo afdeling. Ook de bovenbouw is verdeeld in vier huizen.

Identiteit

Op het Fioretti College wordt gewerkt vanuit de katholieke traditie met respect voor - en rekening houdend met - de diversiteit in levensbeschouwelijke opvattingen.

De leerlingen wordt geleerd hoe normen en waarden een belangrijke rol in het leven van alledag kunnen spelen. Dit krijgt ook gestalte in het pedagogische klimaat van de school en in het zorgzaam omgaan met elkaar en met de omgeving.

Lees meer: Identiteit

Missie en visie

bord met welkom op het Fioretti College

Voor onze leerlingen vinden wij persoonlijke aandacht, rekening houden met verschillen, stimuleren van talenten en het bevorderen van de sociale ontwikkeling belangrijk.

In onze manier van werken dragen wij dit uit. Dit is zichtbaar in onze kleinschalige organisatiestructuur en in het ontwerp van ons schoolgebouw, onze heldere schoolregels en het belang dat wij hechten aan ons mentoraat. 

Lees meer: Missie en visie