Onze school - Leerlingbegeleiding

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang al het belangrijkste nieuws in de mail.

SOMtoday

Inloggen

Andere locaties

Voel je thuis

Wij vinden persoonlijke begeleiding en aandacht belangrijk. Zowel in de onderbouw als in de bovenbouw heeft uw zoon/dochter een coach. 

Het Fioretti Intern Ondersteuningsteam (FIOT) is het overleg van het interne ondersteuningsteam (gedragsspecialisten/trajectbegeleider, coördinator ondersteuning) binnen school, waar leer- en gedragsproblemen of sociaal-emotionele belemmeringen, van leerlingen worden besproken. Vanuit de signalering door of de hulpvraag door mentoren en/of  docenten wordt in dit overleg besloten óf, en zo ja wélke hulp/begeleiding gezocht of ingezet moet worden.

Centraal in onze ondersteuning  en begeleiding aan leerling staat het bijdragen aan het schoolsucces en welzijn van elke leerling, waarbij het eerste eigenaarschap bij de leerling en ouders ligt. Het doel is elke leerling zo goed mogelijk begeleiden om uiteindelijk een diploma te behalen op het niveau dat bij de leerling past en dat wij kunnen aanbieden. Het leerproces van de leerling in een klassituatie is altijd uitgangspunt op school, ook bij ondersteuning aan leerlingen. 

Fioretti College Hillegom kent een meldcode voor de aanpak van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Hierin staan richtlijnen voor het handelen van medewerkers wanneer zij geconfronteerd worden met een situatie waarbij vermoeden van mishandeling bestaat. De meldcode is opgesteld in samenwerking met diverse regionale instanties en is ter inzage bij het bestuur van de school. Dhr. J. van ’t Wout (Coördinator Ondersteuning) is aandachtfunctionaris en contactpersoon voor vragen op dit terrein. 

Fioretti College Hillegom participeert in het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek (www.swvduinenbollenstreek.nl). In het Samenwerkingsverband hebben de scholen gezamenlijk een antwoord op de onderwijs- en ondersteuningsvragen voor leerlingen in onze regio.

De Jeugdverpleegkundigen van de GGD kunnen gedurende de schoolperiode met ouders meedenken en hen van adviezen voorzien rondom lichamelijke en geestelijke gezondheid, opgroeien, leefstijl, ziekteverzuim, voeding en (genots)middelen. De GGD is onderdeel van het Centrum Jeugd en Gezin.

Het Jeugd- en gezinsteam is onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In het  Jeugd- en gezinsteam werken deskundigen uit verschillende organisaties samen, om het hulpaanbod voor ouders en jongeren overzichtelijk en doelmatig te organiseren.

De trajectbegeleider begeleidt leerlingen die extra (tijdelijke) ondersteuning nodig hebben, naast de ondersteuning die in het onderwijshuis geboden kan worden. In dit kader stelt de trajectbegeleider een ontwikkelingsperspectiefplan op met de betrokkenen en ontwikkelt een specifieke arrangement voor de leerling.

De coördinator ondersteuning (of zorgcoördinator) organiseert en monitort samen met de gedragsspecialisten zaken rondom de ondersteuning van leerlingen in de school. Hij is ook de schakel tussen gedragsspecialisten, coaches/mentoren en externe organisaties op het gebied van ondersteuning. De contacten verlopen altijd in samenspraak met de ouders/verzorgers.

Binnen elk onderwijshuis werkt een gedragsspecialist. Dit is een geschoolde docent die de collega’s ondersteunt bij het handelingsgericht uitvoeren van de leerlingbegeleiding en is nauw betrokken bij de organisatie van de begeleiding voor leerlingen in het huis die specifieke ondersteuning nodig hebben.

Het kan zijn dat uw zoon/dochter ondersteuning nodig heeft bij taal en/of rekenen om een vmbo-diploma te halen. Voor leerlingen in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg kan de school beslissen om dan leerondersteuning aan te bieden. Voorheen kwamen deze leerlingen mogelijk in aanmerking voor een beschikking voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO).

Binnen het Fioretti College Hillegom is veel aandacht voor dyslectische leerlingen. Als zij in het bezit zijn van een officiële dyslexieverklaring krijgen zij door middel van een aantal faciliteiten extra ondersteuning.