vmbo huizen en mavo-havo huis

Hillegom

Wat u altijd al heeft willen weten over GO!

Gepersonaliseerd Onderwijs op het Fioretti College Hillegom (mavo-havo)

 

 1. Waarom werkt het Fioretti College Hillegom met Gepersonaliseerd Leren (GO! )?
  Elke leerling is uniek en om zijn talenten te ontwikkelen wil de school maatwerk leveren. Door de leerling keuzemogelijkheden te geven wordt de leerling “eigenaar” van zijn eigen leerroute en dat vergroot de motivatie.

 2. Kan een leerling deze zelfstandigheid aan? 
  Als een kind leert lopen, zal dat eerst nog langs een steuntje zijn. Gaandeweg is de steun niet meer nodig en als er ruimte wordt geboden gaat het zijn weg. En natuurlijk is het vallen en weer opstaan. En dat is niet erg, want ook van fouten kun je leren! Gelukkig zijn er ouders, vakdocenten en een coach, die helpen.

 3. Hoe snel wordt een leerling van 12 jaar voldoende zelfstandig?
  Elke leerling moet uiteindelijk leren om te plannen en zijn studie te organiseren. Eenmaal geleerd heeft hij daar een leven lang plezier van. De leerling wordt hiermee in het begin geholpen. Gaandeweg handelen steeds meer leerlingen zelfstandig. Het aanbreken van dat moment is voor iedere leerling verschillend. En het is niet uitgesloten, dat een enkele leerling hier moeite mee heeft.

 4. Hoe ver is Go! ontwikkeld?
  Het Fioretti College Hillegom is in maart 2017 in de brugklas gestart met Gepersonaliseerd Onderwijs. Inmiddels draaien 6 groepen (klas 1 en klas 2 mavo en havo) volgens dit systeem. De onderwijsaanpak is nieuw en nog volop in ontwikkeling. Dat betekent dat er veel goed gaat. Maar er zijn ook nog zaken, die verbeterd gaan worden.

 5. Hoe ziet het model van GO! eruit? Wat zijn de bouwstenen?
  Elke leerling heeft met een eigen laptop toegang tot de Learning Portal. In de Learning Portal vindt de leerling de bronnen en opdrachten van de verschillende vakken. Ook bevat de Learning Portal een Logboek waarin de leerling de werkdoelen plaatst. Dat doet hij bij de Basegroup aan het begin van de dag. De leerling ziet bij het onderdeel Periodedoelen voor elk vak op welk niveau hij werkt en welke doelen hij heeft behaald. De lesdag wordt afgesloten met de Basegroup, waarin wordt gereflecteerd op de dag.
  De leerling heeft wekelijks op een vast tijdstip een coachgesprek. Drie keer per jaar schuiven ook de ouders aan bij het COL-gesprek (Coach-Ouder-Leerling).
  Tijdens de werkzaamheden maakt de leerling gebruik van een instructielokaal, een stilteruimte of het leerplein.

 6. Wat gebeurt er tijdens een basisgroep?
  Tijdens de basisgroep is de klas als groep bijeen. Het programma van de dag wordt doorgenomen. Op maandag plant de leerling de werkdoelen, leeractiviteiten en toetsen voor de komende week. Op de andere dagen is er tijd om het wereldnieuws met elkaar te bekijken en te bespreken.

  Aan het einde van de lesdag is er een korte basisgroep, waarin teruggekeken wordt op de schooldag

 7. Wat zijn tredevakken?
  De talen (Nederlands, Duits, Engels, Frans) en wiskunde zijn tredevakken. Een leerling werkt aan de doelen van een trede. Als de doelen van een trede zijn behaald gaat de leerling naar een volgende trede. Een leerling doet ongeveer 10 treden per schooljaar.

 8. Wat zijn themavakken?
  De vakken biologie, aardrijkskunde, geschiedenis ,Techniek en Technologie en Nask zijn themavakken. Deze vakken werken in modules die over een afgerond onderwerp gaan. Aan een onderwerp wordt ongeveer 6 weken gewerkt. In een schooljaar worden ongeveer 6 thema’s gedaan.

 9. Hoe zit het met huiswerk?
  Liever spreken we van “schoolwerk”. De leerling kan veel werk op school doen. Vooral als hij slim werkt. Maar er blijft ook schoolwerk om thuis te leren of te maken. Want ook daar heeft een leerling met zijn laptop toegang tot de Learning Portal.

 10. Kunnen ouders meekijken in de Learning Portal?
  Ouders gebruiken de code van hun zoon/dochter en kunnen meekijken in de Learning Portal. 
  Ze kunnen bij elk vak zien welke doelen zijn afgetekend en op welk niveau is gewerkt. In het Logboek zijn de werkzaamheden van de leerling te volgen. Bij het onderdeel Gesprekken is te zien wat er bij de coachgesprekken is besproken.

 11. Hoe ziet een ouder dat zijn zoon of dochter bij is met het schoolwerk?
  Ouder en leerling ontvangen drie keer per jaar een voortgangsrapport. Dit rapport laat zien op welk niveau de leerling voor een vak werkt. En ook of de leerling “op tempo” werkt, “voorloopt” of een “achterstand” heeft.

 12. Wat gebeurt er als het met een leerling niet goed gaat?
  Als een leerling te weinig vorderingen maakt op school, neemt de coach contact op met de ouders.

 13. Hoe vaak zijn er COL-gesprekken?
  In een schooljaar zijn er drie COL-gesprekken. Dit zijn gesprekken die met leerling, ouder en coach worden gevoerd. Dit gebeurt meestal halverwege een rapportperiode. De leerling heeft een belangrijke rol in dit gesprek.

 14. Werken alle vakken vanuit de Learning Portal?
  De Learning Portal biedt de structuur van de leerdoelen aan. Vakken gebruiken deze structuur, maar gebruiken niet altijd de opdrachten of bronnen van de Portal. We willen de leerling voorbereiden op een examen en een vervolgopleiding.
  Vakken als ART=shock en Techniek / technologie hebben nog geen leerstof in de Learning Portal.
  Bij sommige vakken wordt aanvullend materiaal gebruikt. Dat kan ook op papier zijn.

 15. Werkt de leerling de hele dag met de laptop?
  De leerling gebruikt de laptop voor verschillende doeleinden. Zo kijken hij naar zijn Logboek om te zien wat er moet gebeuren. Hij gebruikt de laptop om opdrachten en informatiebronnen te bekijken. Tot slot gebruiken zhij de laptop om verslagen, opdrachten en presentaties te maken. Er zijn ook opdrachten die zonder laptop worden gemaakt. 

 16. Maakt de leerling nog toetsen?
  De leerling maakt toetsen om twee redenen.
  De formatieve toetsen worden gemaakt om er achter te komen welke leerstof de leerling al beheerst en waar nog tekortkomingen zijn. Het zijn toetsen om van te leren.
  De summatieve toetsen maakt een leerling voor een cijfer. Dat is om te kijken of de leerling het doel heeft gehaald.

 17. Waarom maken leerlingen niet allemaal op hetzelfde moment de toets?
  Elke leerling werkt in zijn eigen tempo. Hij maakt de toets als hij voldoende voorbereid is. Toetsen worden binnen een bepaalde periode aangeboden.

 18. Hoe vaak mag een toets worden herkanst? 
  Een leerling maakt een toets aan het einde van een trede of een thema. Hij mag een toets één keer herkansen. Dat is om te voorkomen, dat een leerling te snel en te weinig voorbereid een toets ingaat. Tussen de toets en de herkansing krijgt een leerling feedback.

 19. Gaan er nog cijfers in SOMtoday?
  Het aantal toetsen is verminderd. De docenten toetst om te kijken of een leerling nog hiaten in de kennis heeft (formatief toetsen). Een docent toetsen ook voor cijfers. Hij kijkt dan of een leerling aan de gestelde doelen voldoet. Deze cijfers komen in SOM. Er wordt op dit moment in de onderbouw geen rapport uitgedraaid met deze cijfers.

 20. Hoe gaat de determinatie?
  Aan het einde van periode 2 (maart 2018) krijgt elke leerling een bindend advies voor het volgende schooljaar. Het advies is gebaseerd op de behaalde doelen en de mogelijkheden van de leerling.

 21. Hoe is de aansluiting met de bovenbouw 3 en 4 mavo en 3 havo?
  Bij GO! werkt een leerling vanuit doelen. Bij doelgericht werken groeit een leerling naar zelfstandigheid. Dat komt goed van pas in de bovenbouw mavo-havo. De bovenbouw gaat in het schooljaar 2018-2019 met Gepersonaliseerd Onderwijs van start. Dat is deels digitaal en deels met boeken.

 22. Hoe is de overstap naar Lisse geregeld?
  In Lisse wordt op dit moment een pilot International Business College of 20-80 Learning voor de bovenbouw havo ontwikkeld. Daar wordt ook van een leerling gevraagd om eigenaarschap te nemen voor de leerroute. De overstap naar 4 havo speelt overigens pas in het schooljaar 2019-2020.

 23. Hoeveel ouders zitten er in de ouderklankbordgroep?
  Er zitten 10 ouders uit de verschillende klassen in de ouderklankbordgroep.

 24. Hoeveel leerlingen zitten er in het leerlingenpanel?
  In het leerlingenpanel van leerjaar 1 zitten 6 leerlingen. In het leerlingenpanel van leerjaar 2 zitten 9 leerlingen.

 25. Komt er een evaluatie van deze werkwijze?
  Gepersonaliseerd Onderwijs past helemaal bij de missie, de visie en de ambities van onze school. De leerling staat immers centraal en is eigenaar van zijn leerproces. De school heeft de ambitie om met Gepersonaliseerd Onderwijs door te gaan. In het voorjaar van 2018 zal aan alle betrokken leerlingen, ouders en docenten een vragenlijst worden voorgelegd. In de maand mei 2018 ontvangt de Schoolleiding een advies van de Projectgroep. De Projectgroep heeft het overzicht op de ontwikkeling van Gepersonaliseerd Onderwijs in de mavo/havo afdeling.

 26. Moet een ouder een laptop voor zijn kind aanschaffen?
  Bij Gepersonaliseerd Onderwijs wordt in de onderbouw gewerkt met de Learning Portal. Deze bevat een logboek, leerstof en opdrachten. Elke leerling dient daarom de beschikking te hebben over een laptop. Deze kan via het WiFi-netwerk op school een verbinding maken met internet.

  Ouders schaffen deze laptop voor hun zoon of dochter aan. In het schooljaar 2017-2018 konden ouders gebruik maken van een aantrekkelijke aanbieding van een door school gekozen partij. Hierbij is gelet op prijs en service.

  Een leerling heeft via school ook het recht om te werken met het Office365-pakket. Dat pakket bevat onder andere een tekstverwerker, een rekenprogramma en de mogelijkheid om presentaties te maken.

 27. Moet een ouder een agenda voor zijn kind aanschaffen?
  De leerling gebruikt een Logboek waarin het “huiswerk” en toetsen worden gepland. Daarmee is een agenda overbodig geworden. Het Logboek is digitaal en ook inzichtelijk voor ouders.